Skolbanken Logo
Skolbanken

Utvärdering VrT 2021

Emmabo Förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Tema Språk - Matematik och Skapande

UTVÄRDERING      


MALL

Grupp: Zebrorna

Kunskapsområde: Språk, matematik och skapande.

 

Mål

Har barnen utvecklat sin förståelse för kunskapsområdet och valda Lpfö-mål?
Ge exempel.

 

 

Svar:  Barnen har visat ett stort intresse om språk, matematik och skapande. vilket vi har tagit det till nästa nivå och utvecklat det ihop med dem, genom aktiviteter, sång och musik, under samlingar, barnen visa stor glädje och vara med , barnen är ofta visa glädje och vill vara deltag, det utökade talförmågan genom att samtala om det vi har gjort, vi räknar, vi sjunger olika sånger förstärka ordförråd, och utvecklar sin förmåga att uttrycka sig.

 

 

Pedagogerna

Hur bidrog pedagogernas förhållningssätt till barnens förändrade kunnande?

Hur samspelade pedagogerna med barnen?
Hur tog pedagogerna tillvara språkande på andra modersmål än svenska?

 

 

Svar: Genom att vi genomfört aktiviteter inom det området och gett dem kunskap för att förstå dem olika begreppen, via kommunikation, film, lek.

Vi har använt oss utav ipaden för att visa barnen våra kunskaper inom dem olika språken som vi själva har befogenhet utav vilket några utav dem är:  arabiska, kurdiska, engelska, svenska, albanska. Samt tagit hjälpmedel utav föräldrarna i översättning av ord.

Genom goda samtal mellan pedagog och barn, tydlig utförande aktivitet och visa förståelse i deras nivå av ålder.

 Genom att samtala om dem olika föremålen, genom att bekräfta och uppmuntra dem till att vilja prova på .

 

 

 

 

Barnen

Hur var barnen delaktiga?

Vilka möjligheter hade barnen att påverka aktiviteterna i kunskapsområdet?

Hur samspelade barnen med varandra?

Svar: Dem visade sitt intresse att vara delaktighet i det vi genomförde.

Genom deras nyfikenhet till att vilja vara med och prova på.

Vi involverade alla barnen till att ta del i det utförandet och att alla får ta del av det.

 

 

 

Hur samspelade barn och miljö?

Hur togs barnens idéer och frågor tillvara? Var barnen medvetna om detta?

Hur visade barnen att de tyckte det var intressant, roligt och meningsfullt?
Hur svarade barnen på lärmiljön med tanke på andra modersmål än svenska?

 

 

Svar: Dem visade ett stort intresse i alla våra aktiviteter vi genomför/genomförde ihop med barnen.

Nu har det varit lite svårt att alltid ha full barngrupp nu pga. (Corona) och vår utedag varje tisdag) men dem barn som varit här har det gått bra, dem har kunnat utföra de aktiviteter vi förberett för dem både i grupp och enskilt.

Det är intressant att se hur barnen visar glädje i att leka och lära i både vår inne och ute miljö, och visat en nyfikenhet kring de rikligt material vi har.

 

Dem visade sin nyfikenhet kring just dessa områden som vi valt att utvärdera ytterligare, genom att använda det i dem vardagliga rutinerna, leken och kommunikationen.

Dem visa glädje, intresse för siffror, musik, räknetal, utförande aktiviteter.

Dem svarade oftast på svenska men att vi försökte också lyfta upp de andra språken på samlingen, musiken, matstunder.

 

 

 

 

Värdegrunden

Hur syntes värdegrunden?

 

Svar: Vår värdegrund baseras på att visa ödmjukhet och respekt inför varandra, i mötet med alla människor stora som små.

 

 

Föräldrar

Hur syntes föräldrarnas delaktighet?

Vilka reflektioner hade föräldrarna?
Vilken förståelse visade föräldrar med andra modersmål än svenska?

 

 

Svar:

Dem visade sitt stödjande hemifrån att dem uppmuntrar barnen där hemma, ex: räkna, sjunga, ljuda etc.

Dem gav bra feedback till vårt utförande och att det speglar sig även hemma i det vi utför här på Emmabo.

 

 

Dem tycker det är en bra tillfälle att ge barnen bredare kunskap om dem olika språken, kulturen, musiken etc.

 

 

Pedagogiska miljön

Hur påverkade den fysiska miljön, inne resp ute, barnens förändrade kunnande?

 

 

Svar: Vi försöker allt eftersom möblera om vår innemiljö samt utemiljö som väcker barnens lust till lek och lära där allt material finns på barnens nivå och lätt tillgänglig för dem att ta an och utforska.

 

 

Organisation och struktur

Hur påverkade organisationen (personal/barngrupper) barnens förändrade kunnande?

Hur påverkade strukturen (dagen/rutiner) barnens förändrade kunnande?

 

 

 

Svar:  De blev positivt intryck från både barngruppen/ personalen, man blir lite mer motiverad att vilja utvecklas och lära, förändrat inne-ute miljö ger barnen mer inspiration och motivation till att vilja utvecklas vidare.

 

Vi genomför förändringar i rutiner allt eftersom och barnen är väldigt duktiga på att ta an nya rutiner/förändringar väldigt snabbt, visar en trygghet i vår miljö.

 

 

 

 

Analys

Hade barnen utvecklats mer om vi gjort på ett annat sätt? Vilket i så fall?

Varför fungerade vissa saker men inte andra? Hade vi kunnat göra andra val?

 

 

Svar: I och med (Corona) som kommit upp mitt i all vår verksamhet har det också gjort det hela lite svårt för oss pedagoger att fullfölja våra aktiviteter vi velat genomföra med barnen, både pga. av barnbrist och personalbrist, men att vi ändå kunnat utföra en del av dem aktiviteter/arbeten vi velat göra med de barn som varit på plats, vi har ändå försökt ge dem ytterligare kunskap just inom det området. Sen har även vår utevistelse utökat då vi måste bli ute mera och de har gett oss lite mera tidsbrist att kunna utföra alltid de aktiviteter vi velat/kunnat ihop med barnen.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter