Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fjärilens Introduktionsplan 2021

141261 Förskolan Lilla Dalen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

                                                                                                                                                                                      

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen på förskolorna i Årsta 2 utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Förskolor i Årsta 2 ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Förskolan ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

Alla medarbetare ska ha god samverkan med vårdnadshavare så att de kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med ett yngre barn. 

                                                                                                                                                                                      

Barnens sommaruppgift 2021

Den är sagan vill jag dela med mig av efter sommaren! 

I höst startar alla förskolor i Årsta 2 ett arbete med att utforska bokens möjligheter och magi! Mejla eller ta med en bok, titel eller beskrivning av en berättelse eller text som fångade ditt barns intresse i sommar till förskolan i uppstart av nya terminen hösten 2021. Det kan vara en fysisk bok, en digital bok, en bild eller en titel på en bok på svenska eller på barnets modersmål.

Förskolan ger alla barn och familjer tillgång till digitala böcker genom Polyglutt Home Access! Polyglutt är en app där du och ditt barn kan läsa, lyssna och bläddra i mer än 2000 böcker på olika språk. 

Länk till webbplats med instruktioner: 

www.inlasningstjanst.se/akademi/polyglutt-home-access/

Välj instruktioner för Delat konto 

Inloggningsuppgifter för vårdnadshavare och familjer: 

Användarnamn: HemmaEAV

Lösenord: 987654321

Instruktioner på flera språk finns tillgängligt i verksamhetsdokument på Skolplattformen 

                                                                                                                                                                                      

Introduktionsplan för avdelningen Fjärilen på förskolan Lilla Dalen i Förskolor Årsta 2

Period för introduktionsplan:  Augusti - Oktober

På avdelningen Fjärilen börjar två nya kompisar i augusti. Det blir då 15 barn i gruppen, och 3 pedagoger. De första veckorna av terminen kommer utbildningens fokus ligga på:

·       Att lära känna varandra

·       Att lära sig förstå och använda avdelningens stationer och material

·       Att lära sig vilka rutiner och regler som finns

·       Att lära sig grundläggande förhållningssätt om hur vi är mot varandra

För att barnen ska få möjlighet att lära känna varandra delar vi dels in dem i mindre grupper, där barnen kan ta del av varandras intressen och kunskaper, dels låter vi barnen få gemensamma upplevelser till exempel i form av park- och skogsbesök. Vi kommer också att leka gemensamma grupplekar med fokus på att lära känna varandra. De mindre grupperna delar vi in så att olika barn kan möta varandra vid olika tillfällen. Under introduktionsperioden arbetar pedagogerna extra aktivt med att hitta och lyfta barnens individuella intressen och förmågor.

För att introducera vår miljö och material inomhus och utomhus kommer vi på förmiddagarna att dela in barnen i mindre grupper och presentera de olika miljöerna, som är utformade så att barnen själva ska kunna ta av och använda det material och de redskap de behöver. En pedagog är med i den mindre gruppen och visar och låter barnen prova de stationer vi ställt iordning utifrån Läroplanens kunskapsmål och utifrån dokumentet ”pedagogiska lärmiljöer” som utarbetats i EÅV. Efter lunch och vila kommer barnen delas in i olika stationer efter ett aktivitetsschema. Detta för att alla barn ska få möjlighet att prova på alla olika miljöer och känna sig säkra i vad man kan göra i de olika stationerna. Exempel på stationer som finns på avdelningen är ateljé med lera, vattenfärg och lim; bygg och konstruktion med ostrukturerat material och figurer ("småvärldslek") och rollek.

När vi ger oss iväg för att lära känna närmiljön eller skogen skapar vi gemensamma upplevelser och gemensamma rutiner för hur man ger sig iväg och håller ihop. Efter att alla barn börjat, i slutet av augusti, kommer vi att några dagar i veckan använda skogen som miljö för att låta barnen presentera sin sommaruppgift. Den bok, saga eller sagofigur barnen tar med sig kommer på olika sätt berättas eller läsas upp under ett ”sagoträd” i skogen. På så sätt samlas alla kring en gemensam upplevelse och får lära känna varandra genom ens berättelse. När september månad är slut ska allas böcker/sagor ha synliggjorts. På samlingar och i mindre grupper följer vi upp och pratar mer om det barnen valt att ta med.  

Under introduktionsperioden arbetar all personal aktivt med att observera risker för diskriminering och kränkande behandling i vår verksamhet. Detta gör vi till exempel genom husmodellen där vi går igenom verksamhetens fysiska rum och ser över var situationer (kan) uppstå. Genom beprövad erfarenhet vet vi att i "väntanssituationer" är det större risk för konflikter, varför vi så ofta det går delar in barnen i mindre grupper vid förflyttningar och kösituationer.

         

 

                                                                                                                                                                                      

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

                                                                                                                                                                                      

Styrdokument 

Barnkonventionen

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback