Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Vårt samhälle år 4 ht-21

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vad är viktigt i vårt samhälle? Vilka institutioner bör finnas där . Varför betalar vi skatt? Vad är demokrati? Detta är frågor som vi kommer att arbeta med i det är temat.

Mål

Eleven ska efter avslutat arbete kunna se hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med demokrati, hur ett samhälle är uppbyggt, pengar och yrken samt hur samhällets olika delar samverkar med varandra.

Konkretisering av målen

Eleven ska efter genomgånget arbetsområde ha kunskap om:

- hur ett samhälle är uppbyggt.

- vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle.

- hur lätt man själv kan vara med och bidra till ett samhälle.

- vad demokrati är.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med läromedlet PULS Samhällskunskap. Vi kommer se film, diskutera och göra praktiska övningar.

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper kontinuerligt muntligt, skriftligt, enskilt och i grupp.

Bedömning

Eleven kommer under arbetsområdets gång samt efteråt att bedömmas angående:

- ska på ett grundläggande sätt kunna förklara hur ett samhälle är uppbyggt.

- ska ha förståelse för vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle, samt hur man själv kan bidra. 

- ska på ett grundläggande sätt förklara innebörden i ordet demokrati. 

- ska förstå och använda sig av olika begrepp som hör till arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap år 4 - Vårt samhälle
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback