Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplanering Dalahästen 2021

Test Farsta Fagersjö, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Det här är den första planeringen i Farstas kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar varav Introduktionsplaneringen är den första och sträcker sig fram till oktober då projektbeskrivningen skrivs. Planeringen används som en riktning för utbildningen och undervisningen samt för att koppla de observationer och dokumentationer som görs under introduktionsperioden.

Introduktionsperiod

Denna planering är klar förutom frågorna under Hur ska utbildningen genomföras?

När detta är klart tilldela till din/er grupp i augusti. Bra jobbat!

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? 

Vi kommer att dela barngruppen i mindre grupper för att få chans att utforska och bekanta oss med miljön och materialet vi har. För att miljön ska vara så tydlig som möjligt har vi guidebilder över vart material finns och det mesta material på Dalahästen finns lättillgängligt för barnen.

Vi vill att barnen ska kunna använda sig fritt av material och därför introducerar vi i smågrupper, pedagog tillsammans med barnen, vid återkommande tillfällen. Vi tar hjälp av de barn som gått på Dalahästen tidigare, de uppmuntras att visa och berätta för de nya barnen.

Vi vill att barnen på Dalahästen ska vara trygga i hur vi vill använda oss av vårt material och använder oss då av aktivitetsbilder som tydliggör vilka aktiviteter och material som finns tillgängligt samt hur vi vill vårda och gemensamt ansvara för både miljön och materialet.

Vi tydliggör läroplanens ämnesområden genom att organisera material i olika hörnor/stationer.

För att barnen ska känna trygghet och samhörighet med varandra och pedagoger så delar vi in barnen i olika smågrupper där vi ser att de får chans att leka, skapa, undersöka, kommunicera upptäcka och lära känna varandra.  

För att få ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare kommer vi att påminna om att dokumentation av mål och innehåll finns att ta del av på skolplattformen. Vi är även tydliga med den dagliga kontakten och lämnar över viktig information till den pedagog som överlämnar barnen till vårdnadshavare vid dagens slut.

 

Information om lärloggar

Lärloggar och Planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp.

En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet, planerad eller spontan, där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar 1-2 ggr/år som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrande kunnande, lärande och utveckling. 

 

 


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter