Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Tekniska system för produktion och distribution av elektrisk energi. HT21

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Ni kommer få möjlighet att inhämta kunskap om tekniska lösningar, företeelser och användning av teknik för att förstå och kunna delta i samtal om tekniska lösningar och hur dessa påverkas av och påverkar omgivningen.

Ämnesområde Tekniska system för produktion och distribution av elektrisk energi.

Syfte Få kunskap om tekniska lösningar, företeelser och användning av teknik för att förstå och kunna delta i samtal om tekniska lösningar och hur dessa påverkas av och påverkar omgivningen. Utveckla teknikämnets förmågor.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

Styr och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Teknik, människa, samhälle och miljö

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Förmågor

Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, att analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion samt att värdera konsekvenser av olika teknikval för människa, samhälle och miljö.

Bedömning

Förutom de kunskaper och förmågor du visar vid diskussioner och i klassrumsarbetet kommer du få möjlighet att visa detta under ett debatt tillfälle, genom en redovisning eller inlämningsuppgift (du väljer vilken form som passar dig) samt vid en gruppdiskussion som utgår från en förberedelseuppgift.

Genomförande

V 34- Prao.

V 36-37.

Vi påbörjar arbete med teknikens utveckling på området energi. Vi arbetar med begrepp kopplade till tekniska system.
Hur kan begreppen hjälpa oss att förstå och beskriva olika tekniska system?

V 38-39 Vi arbetar med hur olika energikällor fungerar, enskilt och i grupp, gärna med hjälp av begreppen från tidigare vecka.
Vilka komponenter består ett system av? Vilka funktioner har komponenterna? Hur samverkar de? Vilka processer sker? Vad är input/output i systemet/komponenterna?

Bedömd gruppdiskussion om hur kraftverken fungerar sker V39-40.

V 40-43

Vi pratar om olika energikällor och gör övningar som får oss att reflektera och diskutera kring olika energikällor. Vilka energikällor; Är förnyelsebara? Bidrar till ökad växthuseffekt? Är snygga? Påverkar omgivningen?

Vi arbetar med hur val av olika energikällor kan få olika konsekvenser för individer, samhälle och miljö. Arbetet sker enskilt och i grupp.
Vilka för-/nackdelar har de olika energikällorna? Hur påverkar de omgivningen? Hur kan de påverkas av omgivningen? Kan energikällor få olika konsekvenser för miljön och för individer?
Bedömd debatt sker V 45.

V 45 Bedömd debatt.

V 46-48 Vi arbetar med teknikens utveckling på området energi.
Vilka orsaker har utvecklingen haft? Vilka vetenskapliga framsteg har påverkat utvecklingen? Vilka konsekvenser har utvecklingen fått?
Bedömning sker av antingen en inlämning eller en redovisning. Inlämning av skrivuppgift V.48.
Redovisningar sker V48-49.

Planeringen är preliminär och kan komma att ändras.


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter