Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska läsa/skriva åk 1 Figeholm

Figeholmskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Läsa, skriva, samtala i åk 1 Läsåret 21/22

 

Vad du kommer att lära

 • Koppling mellan alfabet, bokstav och ljud. 
 • Alfabetet
 • Att läsa ord och meningar genom ljudning, helordsläsning och ordbild.
 • Att läsa enkla meningar i välbekanta böcker.
 • Att reflektera kring det du läser.
 • Skriva enkla meningar kopplat till det du läser samt skapa egna berättelser/ faktatexter/ återberättande texter
 • Samtala och berätta så att andra förstår

Hur gör vi detta?

Du kommer att få möjlighet att lära detta genom att:

 • Egen läsning. 
 • Lyssna till högläsning.
 • Guidad läsning med innehålls och språkliga diskussioner om t ex vad en hel mening är och att pausa vid punkt, frågetecken och kommatecken. 
 • Besöka bibliotek och låna böcker. 
 • Läsuppdrag att öva hemma varje vecka. 
 • Leka med språket, ord och meningar i praktiska övningar.
 • Gemensamt skriva olika texter utifrån bilder, upplevelser och samtal.
 • ASL (Att skriva sig till läsning): Skriva både för hand och på dator, i par och enskilt för att upptäcka bokstavsljud, ord och meningar. 
 • Samtala i helklass/ grupp/ par

Stegvis kunskapsutveckling och bedömning

Se bedömningsmatris nedan


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris svenska åk1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter