Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kungsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling ht-22-vt-23

Kungsgårdens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 9 september 2022

I förskolan ska alla känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Söderhamns kommuns förskolor.

Grunduppgifter:

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola

Ansvariga för planen

Förskolans personal

Värdegrundsuppdraget

”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara”. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”   

Sveriges grundlag 1 kap 2 § 5 stycket 

Förskolans vision

I förskolan ska alla känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Söderhamns kommuns förskolor. 

All personal på Söderhamns kommuns förskolor tar kraftigt avstånd från och arbetar aktivt för att förhindra alla former av kränkningar och diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, annan kultur och andra språkgrupper, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Detta gäller barn emellan, mellan barn och personal och personal emellan. Alla människor har lika värde. 

Barnens delaktighet

I samband med kartläggningen är barnen delaktiga i samtal och trygghetsvandring med pedagogerna på förskolan. De allra yngsta barnen observeras i verksamheten. De förebyggande insatserna utgår från det vi får från kartläggningen.  

Vårdnadshavarnas delaktighet

utvecklingssamtalen och i föräldramöten ska vårdnadshavarna bjudas möjlighet att lyfta frågor som rör likabehandlingsarbetetDen färdiga planen anslås på förskolans anslagstavla i hallen och läggs ut på förskolans hemsida. Den presenteras även på föräldrarådet och på höstens föräldramöte. 

Personalens delaktighet

Pedagogerna deltar i gruppdiskussioner och kartläggningsarbete under vår och höst. Synpunkter från alla ges och den färdiga planen presenteras på arbetsplatsträffen. 

Förskolans arbete med likabehandling

Förskolan granskar sin verksamhet ur ett likabehandlingsperspektiv kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna en gång per år. Utifrån granskningen formuleras mål och insatser kopplade till de utvecklingsområden och risker som identifierats. Arbetet med åtgärderna utförs månadsvis, dokumenteras och följs upp i reflektions och analysdelen till denna planering. Dessa punkter besvaras: (kopiera och klistra in och besvara i reflektions och analysdelen)

Nuläge:

Analys:

Planerade åtgärder/anpassningar:

Utvärdering:

Utvärdering av fjolårets plan

Vi har fortsatt fokuserat på att få en trygg och fungerande barngrupp. Eftersom inskolningarna sker året runt är det ett ständigt arbete som sker hela tiden.

Vi har haft många barn inskrivna men mycket frånvaro pga pandemi och sjukdomar. Närvarande, medlekande personal, mycket utevistelse och promenader ser vi att det ger mera lek och mindre konflikter. 

Eftersom barnen också kivades mycket om egna leksaker bestämde vi att barnen fick lämna sina leksaker hemma en period. Det gav direkt en positiv effekt och barnen kivades mycket mindre. Även föräldrarna tyckte att det var bra då det blev mindre konflikter hemma när barnen skulle till förskolan. Det fortsätter vi terminen ut med. 

Vi ser nu under vårterminen att barnen har kommit ihop sig som grupp. Barnen, både de yngre och äldre, känns trygga med varandra. 

De gånger något problem har uppstått i gruppen har vi pedagoger tagit tag i det genom att prata med barnen, och informera föräldrarna genom telefonkontakt, tamburkontakt och genom meddelanden. Vi tycker att det har gett bra resultat. 

Arbetet med sagor har bara varit positivt. I vår sagobrevlåda har det funnits olika uppdrag till barnen utifrån vårt tema. Det har varit uppskattat av barnen. 

På ”storbarnsidan” har vi arbetat med projektet "Spelet" som även har avspeglat sig i lärgrupperna där vi har fokuserat på matematik och språk.

Vi har haft punkter i spelet där vi arbetat med allas lika värde på olika sätt. Där har vi bland annat tagit upp förståelse för alla människors lika värde. 

Resultatet med likabehandlingsarbetet här på förskolan är att vi känner att alla barn och vårdnadshavare känner att alla är lika mycket värda och känner sig trygga med oss och varandra.

Fokus nästkommande läsår

Vi fortsätter med våra Tiif – samtal (tidiga insatser i förskolan) och dokumenterar våra anpassningar i unikum stödinsatser. Inga-lill B – K som arbetar som specialpedagog deltar på dessa samtal.

Främjande insatser

Kränkningar

Mål

I förskolan ska ingen bli utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling som handlar om ett uppträdande som kränker en annan människas värdighet. 

Insats

Vi pedagoger ska vara tydliga ledare och goda förebilder. Pedagogerna ska arbeta med ett empatiskt och lyhört förhållningssätt. Vi agerar och anmäler direkt när någonting händer.

För att få överblick över förskolan sprider personalen ut sig och utmanar barnen i deras lekar. Personalen roterar kontinuerligt på förskolan både när vi är inne-/utomhus. Genom att personalen är medlekare, goda förebilder och hjälper barnen att samarbeta och lösa konflikter får vi en trygg och enig grupp.

 Vi vill stärka barnens förmåga till empati och respekt för allas lika värde genom "Kompissnack" med alla barn. Hur man är en bra kompis, att man ska lyssna på varandra   och stötta barnen i att själva lösa konflikter. Vi tänker aktivt på hur vi använder språket för att lära barnen använda en god ton och ett gott språk mot andra människor.

Genom att prata med barnen om känslor och hur man ska vara mot varandra vill vi att de ska bli medvetna om hur man ska behandla varandra, acceptera och ta tillvara varandras olikheter. På avd.1 använder vi oss bland annat av väskor med Babblarna, språk och värdegrundsmaterial. På 2:an kommer vi att använda material med språk, värdegrund och matematik.

Kön

Mål

Att vara goda förebilder genom ett förhållningssätt som bryter traditionella könsmönster och utmanar våra normer. 

Vi vill att barnen i förskolan ska känna att de själva äger rätten att definiera sitt kön och att de respekteras som individer. 

Insats

Pojkar och flickor behandlas lika och personalen uppmuntrar barnen till all slags lek. Alla barn ges samma möjligheter att prova på allt som erbjuds dem.

Personalen tänker på hur och vad vi säger till barnen och att vi har samma förhållningssätt till pojkar och flickor. Alla barn ska samma förutsättningar oavsett kön.

 Vi arbetar för att göra miljön inspirerande och utmanande för alla, och för att göra den könsneutral. 

Utevistelsen också är en viktig del i vår verksamhet. En stor fördel är att naturen är ”könsneutral” vilket gör att pojkar och flickor kan delta i lekar på lika villkor.

Könsöverskridande identitet och ursprung

Mål

Alla barn på förskolan ska känna att de inte definieras efter sin biologiska könstillhörighet utan för den de är. Ingen ska behöva utstå kommentarer av negativ art på grund av hur den väljer att uttrycka sin identitet. Personalen ska vara goda förebilder och bryta traditionella könsmönster. 

Insats

Personalen ska ha ett normkritiskt och tillåtande förhållningssätt. Det är viktigt att vi pedagoger är medlekare och närvarande i barnens lekar. Barnen ges möjlighet till att läsa böcker, samtala och diskutera.

Etnisk tillhörighet

Mål

Vi ska uppmärksamma att alla människor har en etnisk tillhörighet och att man kan ha flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet.  

Insats

Vi uppmuntrar föräldrar och kollegor att berätta sina seder och sin tro. Barnen på förskolan bör också uppmuntras att dela med sig av sina traditioner till kamrater och personal.

Religion eller annan trosuppfattning

Mål

Förskolan ska arbeta främjande för att barnen ska känna stolthet över sig själva oavsett religion och trosuppfattning, till exempel ateism. Personalen ska fungera som goda förebilder genom ett förhållningssätt som påvisar nyfikenhet, öppenhet, respekt och synliggör olika religioner och trosuppfattningar. 

Insats

Vid inskolning av nya barn samt nyanställning av personal ska föras en dialog om vilka förväntningar som finns på förskolan och vilka förväntningar förskolan i sin tur har. Detta kan ske genom samtal om seder och bruk.

 

Funktionsnedsättning

Mål

Förskolan ska skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen samt delta i verksamheten oavsett funktionsnedsättning. All berörd personal ska ha kunskap och insikt om hur det är att leva med de funktionsnedsättningar som kan finnas på förskolan. 

Personalen ska arbeta för att få barnen får förståelse för att alla inte har samma förutsättningar men att alla är lika mycket värda. 

Insats

 Förskolans verksamhet utformas så att var och en kan delta i hela verksamheten utifrån sina unika förutsättningar. Förskolan skall anpassa både inomhus och utomhus så att den är tillgänglig för alla.

De till förskolan knutna specialpedagogerna bidrar med sin kompetens till arbetslaget om så behövs.  Vi tillämpar " Fråga för att förstå " i relation till barn och föräldrar då vi får ett barn med funktionsnedsättning placerat på förskolan, samt vid anställning med funktionsnedsättning. Personen med funktionsnedsättning ska känna sig trygg att dela med sig av sin kunskap utan risk för negativ särbehandling.

 

Sexuell läggning

Mål

Förskolan ska aktivt arbeta för att bryta normen om heterosexualitet som det självklara och tvåsamhet som en självklar norm. Personalen ska synliggöra och bejaka olika familjebildningar och bemöta alla familjekonstellationer med lika respekt. 

Insats

All personal ska välkomna och bemöta alla familjer oavsett sexuell läggning på ett professionellt sätt. På förskolan tar vi upp och belyser olika familjebildningar och familjekonstellationer genom samtal, böcker och i leken kan barnen ges möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

 

Ålder

Mål 

Förskolan ska ge förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar som baseras på ålder. Alla barn ska erbjudas en verksamhet som täcker  deras intressen och förutsättningar. 

Insats

Vi pedagoger bedömer inte barn utifrån ålder och färdigheter utan bemöter varje barn på efter sina egna villkor, förutsättningar och kunskaper. Miljön på förskolan ska vara anpassad till de barn som huvudsakligen vistas på förskolan samt de vuxna som arbetar där. På förskolan har en avdelning anpassats mer till de yngre barnen och deras behov och en avdelning anpassats till de äldre barnen och deras behov. I verksamheten främjas leken, kreativiteten, det lustfyllda lärandet och barnens tankar och idéer tas tillvara.

 

Rutiner för akuta situationer  

Policy 

På vår förskola råder en nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Det omfattar alla som befinner sig på vår förskola – barn, personal, vårdnadshavare och besökare. Vi behandlar varandra med respekt. Alla ska känna sig välkomna och trygga på vår förskola.  

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 

Pedagogerna håller god uppsikt över alla platser där barnen leker inomhus och utomhus. Det är alltid pedagoger närvarande och delaktiga i barnens aktiviteter. Vi lyfter frågan om trivsel till exempel på utvecklingssamtal, barnforum, barnintervjuer och föräldraforum.  

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till 

Barn och vårdnadshavare kan vända sig till en i personalen som de känner förtroende för, eller direkt till förskolechefen. Sker kränkningarna mellan personal eller mellan personal och barn ska förskolechefen kontaktas för vidare utredning av kränkningen. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 

Pedagogerna avbryter den kränkande handlingen. Det förs samtal med alla inblandade. I vissa fall kan det vara tillräckligt att genom några frågor få händelsen kartlagd och utagerad. Vid grövre och återkommande kränkningar ska pedagog alternativt förskolechef ha samtal med barnens vårdnadshavare. Kränkningen anmäls och utreds enligt fastställd rutin. Utredning av kränkning upprättas av ansvariga pedagoger, där även vårdnadshavarna är delaktiga. Arbetet dokumenteras fortlöpande. Samtliga pedagoger på förskolan informeras. Vid allvarliga fall görs orosanmälan till socialförvaltningen. Ärendet avslutas när den utsatte/vårdnadshavaren anser att det är utagerat och att förskolesituationen känns bra. 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal 

Pedagogerna stoppar den kränkande handlingen. Vårdnadshavare/vuxen i förskolan/annan vuxen dokumenterar och överlämnar till förskolechef för vidare utredning. 

Rutiner för uppföljning 

Observationer sker i verksamheten. Vid kränkning mellan barn utförs observation i första hand av personalen. Gäller det en personal som kränkt ett barn utför förskolechefen observationen. Dokumentation sker under hela förloppet och skickas till förskolans rektor. Uppföljande samtal med berörda för att säkerställa att den kränkande behandlingen upphört. 

Rutiner för dokumentation 

All personal i verksamheten ansvarar för att arbetet dokumenteras och skickas till förskolans rektor.  

Ansvarsförhållande 

Alla på förskolan har ansvar för att i ett första skede stoppa den kränkande behandlingen. Förskolans rektor är ansvarig och ska kontaktas vid återkommande kränkande behandlingar.  

Anmälan och utredning av kränkning 

Konstaterad kränkning ska anmälas och utredas enligt kommunens rutin, mall för detta finns i word 


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter