Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4

Veckans nyhet

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 19 juni 2023

Vi kommer att börja med veckans nyhet. Då kommer Sedan ska du argumentera för ditt val av nyhet.

Syfte - varför du ska arbete med nyheter, sammanfattning och argumentation.

Du får möjlighet att öva dig att välja i nyhetsflödet och skriva ner dina reflektioner kring den nyhet du valt. På det viset förbereder du dig inför den gemensamma diskussion vi har i klassen om olika nyheter och varför du tycker att en särskild nyhet är mest intressant.

Du håller dig informerad om vad som händer i Sverige och världen. I diskussioner får du reflektera över likheter och skillnader för människor, beroende på var i världen man bor, men också vem man är.

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta.

Under tiden vi ser på nyheter ska du anteckna det du tycker är intressant.

Du ska välja ut den nyhet du tycker är mest intressant och sammanfatta den.

Du ska skriva varför du tycker att den valda nyheten var mest intressant.

Du ska bidra med dina åsikter i klassdiskussionerna.

Det här kommer att bedömas.

Hur du sammanfattar en nyhet - om du beskriver den så att den går att känna igen från nyhetsprogrammet.

Hur du argumenterar för varför du valde din nyhet. Du ska sträva efter att använda ett varierat språk och kunna berätta varför du tyckte att nyheten var mer intressant än de andra nyheterna.

Du ska också bidra med dina åsikter i den diskussioner vi har i klassen.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Matriser i planeringen
Nyheter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback