Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Klara svenskan - Faktatext

Skytteskolan F-6, Göteborg · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Nu ska du få arbeta med jämförande faktatexter i läroboken "Klara Svenskan - Tala, läsa, skriva".

innehåll

Vi kommer under kommande veckor att arbeta och lära oss hur en jämförande faktatext är uppbyggd.


Arbetssätt

I detta arbetsområdet kommer vi att med, samt läsa faktatexter och diskutera dessa i helklass, par och enskilt. Du kommer att få läsa och skriva om olika religioner för att se hur de liknar varandra och hur de skiljer sig åt. Du kommer också att få vara programledare för ett konsumentprogram och göra en jämförelse mellan olika varor. 

 

Målet är att:


Tala

Du kan:

 • Planera och genomföra en jämförande undersökning.
 • Muntligt presentera en undersökning.
 • Tydligt visa på likheter och skillnader mellan olika produkter.
 • Få med redovisningens tre delar - inledning, innehåll och sammanfattning med slutomdöme.

 

Skriva

Du kan:

 • Samla viktig fakta om två företeelser/saker.
 • Sortera fakta utifrån likheter och skillnader.
 • Skriva jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning.
 • Använda jämförelseord som signalerar likheter och skillnader.
 • Skriva och stava på ett korrekt vis.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du arbetar under lektionerna enskilt och tillsammans med andra.
 • Ditt muntliga framförande av en jämförande undersökning.
 • Din jämförande faktatext om två religioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Matriser i planeringen
Svenska kunskapskrav år 4-6
Jämförande faktatext
Muntlig presentation svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter