Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 8

8C planering i svenska

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Planering i ämnet svenska läsåret 2021-2022. Ändringar kan förekomma.

8C

Vecka

Vad?

33

Terminsstart 18/8. Planering.

34

Höstens läsebok presenteras. Deckare som genre.

35

Video om sommarböcker.

36

Deckare, dramaturgi, gestaltning, gestaltande beskrivningar. Skrivövningar.

37

Temadagar tis-tors. Deckare

38

Deckare

39

Deckare skrivs klart och lämnas in.

40

Boksamtal i grupp och skriftlig redovisning individuellt om höstens läsebok. Språkhistoria

41

Språkhistoria

42

Språkhistoria

43

Språkhistoria, redovisning. Redigering av deckare.

44

Höstlov 1-5 november

45

PRAO-veckor i skolan. Skriva CV, personligt brev

46

PRAO-veckor i skolan.

47

Dystopier. Det naturliga urvalet.

48

Dystopier, uppgift redovisas. Elevens val fredag.

49

Retorik, hålla tal. Genomgång och övningar.

50

Hålla tal, redovisning, video lämnas in. Ämne: Vad gör jag för miljön? Vad kan jag göra mer som person? Vad kan jag inte göra själv? Tvärvetenskapligt: SO, NO och svenska.

51

Elevens val. Avslutning 22/12

2022

LOV

2

Terminsstart 10/1 Källhantering och källkritik. Övningar och inlämning. Vårens läsebok presenteras

3

Källhantering, tidningsartikel

4

Källhantering, tidningsartikel

5

Källhantering, faktatext

6

Källhantering, faktatext

7

Debattartikel

8

Debattartikel

9

Sportlov

10

Boksamtal om vårens läsebok. Resonera i flera led. (samarbete med NO, SO) Övningar.

11

Grammatik.

12

Grammatik

13

Grammatik

14

Grammatik, redovisning/prov.

15

Påsklov 11-14 april

16

Lov mån Kärlekstema? Normkritik?

17

Kärlekstema. Genom litteraturhistorien, normkritik

18

Kärlek, värderande diskussioner.

19

Kärlek, skriva kärleksbrev

20

Kärlek, skriva kärleksdikt

21

Redovisningar/inlämning. Lov tors-fre kr him

22

Dramatik, poesi.

23

Elevens val. Avslutning 10/6 fre, lov må 6/6


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter