Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Zick Zack åk 6 - Läsrummet

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 27 augusti 2021

Vi arbetar med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper.

 

Innehåll

Vi ska arbeta med texter från läromedlet "Zick Zack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper.

Vi kommer att bl.a. möte skönlitterära texter, faktatexter, instruktioner och biografier.

Före läsning: Du kommer tillsammans med gruppen arbeta med förförståelse före läsningen, där du kommer att ta till dig förkunskaper så som ordkunskap och begrepp.

Under läsning: Kommer vi att läsa texten, ibland i helklass, enskilt eller i par. Där kommer du att öva på olika lässtrategier. 
Du kommer därefter att ta hem texten för att fördjupa dig ytterligare, du kommer då att skriva ner svåra ord som du hittar i texten.

Efter läsning:  Efter läsningen kommer du att arbeta läsförståelsefrågor, där du kommer visa att du har förstått texten, detta genom att svara på frågor som där svaret finns:
 
På raderna - svaret går att hitta i texten
Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten
Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

Bedömning, hur du ska visa dina förmågor

- Du ska visa dina kunskaper och förmågor genom att aktivt delta i de muntliga såväl som de skriftliga uppgifterna. Du ska vara delaktig i läsningen i klassen och därefter samtala om texternas innehåll, syfte, struktur och språkliga drag. 

- Du ska visa att du förstår syftet med texten, att du kan använda dig av olika lässtrategier samt kunna diskutera textens innehåll.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

välja och använda språkliga strategier,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav svenska åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter