Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Planering Åk 1 - 3 Dari 2021/2022

Mångkulturella enheten, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Planering för hela läsåret för årskurs 1-3 elever som går i modersmålsundervisning.

Målgrupp: Åk1-3 Planering

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zyz4M8uW-7k

Kursplanens syfte:

känna igen alla bokstäver och veta hur de låter, sambandet mellan ljud och bokstav

forma alla bokstäver

skriva ord och meningar

läsriktning

ljuda ord och meningar

använda några ordbilder

förstå det du läser genom de olika strategier (textkopplingar, förutspå, ställa frågor till texten)

samtala och återberätta genom att prata med andra om sina läsupplevelser.

Undervisning/ Arbetssätt:

Bokstavsarbetet innehåller olika typer av material för att aktivera flera sinnen

Vi övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, ordbildning samt meningsbyggnad

Eleverna språkar med varandra för att skapa gemenskap och för att utveckla sin språkliga medvetenhet

Vi använder böcker vars tema tilltalar elevers intresse eller erfarenhet

Varje elev får arbeta på sin nivå och välja uppgifter 

 

En del övningar utförs enskilt, andra i par eller grupp.

 

 • Träna på bokstäver och stava bokstäver.
 • Skriva ord, meningar och enkla texter av olika slag samt upprepa lektionen.
 • Läsa enkla meningar /texter
 • Tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i par eller grupper
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor
 • Träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. bokstävsmelodi, ordföljd, grammatiska, regler ….)och göra jämförelser med det svenska språket.
 • Dari skolböcker
 • Extra material, grammatiska övningar.
 • Sagor och fabler
 • Låtar
 • Digitala apar
 • Dataspråk, Youtube, spel, träna bokstäver
 • Hemläxa varje vecka

Bedömning 

Elever ska bedömas:

läsförståelse, tala och samtala, säger alfabetet i alfabetiska ordning och nämner bokstäverna.

Berätta om en bild och vardagliga händelse och tala, lyssna och uttrycka sina känslor och åsikter.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.

Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.

Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter