Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska årskurs 4

Uddaredskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 19 september 2021

Genom att läsa, skriva, samtala och lyssna kommer du att få lära dig hur olika slags texter är uppbyggda och vilken språklig struktur de har. Efter varje texttyp/genre vi arbetat med kommer du själv få prova på att skriva och få respons på din text.

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet med undervisningen i svenska är att du ska:

 • bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna.
 • arbeta med olika slags texter och lära känna nya texters struktur.
 • kunna förbättra din text och ta hjälp av lärares eller kamraters respons.
 • öva på att redovisa din text inför andra både i liten och större grupp.
 • kunna berätta/redovisa för andra om olika ämnen så att andra kan förstå och lära sig av det du vill berätta.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att läsa/lyssna på olika slags texter/faktafilmer både självständigt, i par, i grupp och i helklass. Till dessa texter ingår oftast någon slags dokumentationsuppgift. Vi provar med jämna mellanrum nya uppgifter/sätt att dokumentera på, för att undervisningen ska bli mer spännande och för att det ska vara utmanande för alla.

Vi kommer att jobba med genrepedagogik, i både läsförståelse och vid fri skrivning.

 I genrepedagogik arbetar vi i olika steg och du kommer att få göra följande under lektionerna: 

 • Vi arbetar tillsammans i klassen med olika modelltexter för att lära oss känna igen genrens speciella struktur, så som berättande-, instruerande-, och faktatexter.

 • Vi kommer att arbeta med de språkliga drag som är specifikt för just den genren. Här lär du dig mer om grammatik och struktur på texten.

 • Klassen skriver tillsammans en gemensam modelltext utifrån det vi lärt oss.

 • Du ska sedan själv skriva en text utifrån det du lärt i den specifika genren.

 • Du att få respons på din text, av kamrat och av din lärare.

 • Du ska också själv bedöma och ge respons på en kamrats text. När du fått responsen, kommer du att få bearbeta din text för att förbättra den. 

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna läsa olika slags texter med flyt och dokumentera med både text och bild så att vi kan bedöma om du förstår vad du läser.

Genom ditt sätt att starta, utföra och avsluta uppgifter bedöms även din förmåga att lyssna, läsa och dokumentera efter instruktioner. 

Efter avslutat genrearbete skall du kunna skriva olika slags texter med hela meningar, skiljetecken, inledning, handling och avslutning, både på dator och för hand med läslig handstil. Dessutom ska du kunna stava, vanligt förekommande ord i dina texter. Vi kommer även att bedöma ifall du klarar att ta till dig skriftlig instruktion och respons, för att sedan kunna förbättra dina texter. 

Din muntliga förmåga bedöms i flera olika sammanhang. Det kan t.ex. vara när du läser en text, i ett samtal om samhället och världen eller i ett samtal när du vill dela med dig av dina egna erfarenheter. 

Efter att ha tittat på Lilla Aktuellt eller faktafilm ska du kunna utifrån givna stödord skriva egna meningar och reflektioner om det aktuella ämnet.  

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Svenska år 4-5 Läsa, skriva, tala och lyssna.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter