Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Babblarna

Önnebacka förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Temat med Babblarna kommer att genomsyra hela verksamheten på Lärkan och på ett lekfullt och lustfyllt sätt kommer varje figur kopplas till olika Läroplans-mål.

Kartläggning av barnens intressen

Kartläggningen är gjord på en avdelning där barnen är 1-3 år. Vi har en ny barngrupp, samt att det tillkommer ännu fler barn under hela höstterminen. På grund av detta är det problematiskt att kartlägga hela barngruppens intressen, men det vi har uppmärksammat nu är att barnen visat stort intresse för Babblarna. Kartläggningen har gjorts genom samtal, iakttagelser och observationer.

Vi har valt att arbeta med Babblarna som tema för att vi anser att det är ett verktyg som kan skapa ett lustfyllt lärande. Nästan alla barn känner igen Babblarna och de kan därmed skapa en trygghet hos barnen.

Mål

Eget formulerat mål

Vi kommer arbeta med alla Babblarna figurerna där varje Babblare står för olika ämnesområden i Läroplanen. Vi fokuserar extra mycket på socialt samspel, språkutveckling och kommunikation för att få en sammansvetsad barngrupp.

Läroplanens mål

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
- Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation.
- Förskollärare ska ansvara för att stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Barnens erfarenheter

Barnen kan alla Babblarnas namn och vi upplever att de blir trygga och glada när vi talar om Babblarna. Babblarna skapar glädje hos barnen.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Babblarna kommer att genomsyra alla våra lärmiljöer på avdelningen och finnas med i alla aktiviteter vi gör för att skapa nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.

Babba - Vi kommer "babbla" med babblarna för att bidra till språkutveckling. Läsning av böcker, sagolådor, flanosagor, polyglutt, tecken som stöd (ett tecken i veckan).

Bibbi - Matematik, antalsuppfattning, lägesord, storleksuppfattning, grundfärger och experiment.

Bobbo - Dans, gymnastik, rörelselekar, hinderbanor och yoga (fredagar).

Dadda - Naturkunskap, naturruta (vi går till skogen en gång i veckan - tisdagar)

Diddi - Måla och skapa samt arbeta med grundfärgerna.

Doddo - Värdegrunden, samarbetsövningar, stopp-handen och sjunga.

Under hela kvalitetsarbetet kommer vi att dokumentera det vi gör och de resultat vi kan se. Genom denna dokumentation utvärderar vi arbetet i slutet av vårterminen 2022.

Teoretisk bakgrund

Babblarnas "babbel" använder det talade språkets melodi och barnet tränas i hur språket låter, men lockar också med barnet i att "babbla" själv. Att få komma igång med tal och språk utan att använda riktiga ord fungerar som en katalysator för många barn, särskilt för barn som har lite extra svårt i sin språkutveckling. Babblarnas utseende och rörelsemönster är enkla och tydliga. De fångar det lilla barnets öga och håller kvar blicken (Babblarna.se).

Multimodal kommunikation innefattar både verbal och icke-verbal kommunikation genom sinnen och olika uttryckssätt. Heister (2010) menar att multimodal kommunikation är kompletterande till språkutvecklingen. Enligt Kress (2010) är multimodal kommunikation central för individers meningsskapande.

Heister Trygg, Boel (2010). Tidig AKK – stöd för stora och små. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

Kress, Günter (2010). Multimodality – a social semiotic approach to contemporary communication. Oxon: Routledge.

 

Dokumentation

Barnens utveckling och lärande dokumenteras i lärloggar här på Unikum, både på individnivå och gruppnivå. Dokumentationen görs med hjälp av videofilm, foto, observationer och anteckningar. Vi kommer även dokumenterar oss själva med hjälp av videoinspelning med syftet att utveckla oss själva men även för att kunna upptäcka barnens utveckling och lärande ur ett tredje perspektiv.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi samtalar med vårdnadshavare vid hämtning/lämning, inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöte och via Unikum.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1