Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Björnen ht-21

Hålta förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Skapa trygghet i en ny grupp

 

 

 

 

 


 

Kartläggning

Beskriv hur ni kom fram till Utvecklingsområdet. Vad ni har sett? Beskriv er kartläggning som kan innehålla:
- Hur ser vår verksamhet ut idag?
- Verksamhetens förutsättningar och behov
- Barnens intressen, förmågor, kunskaper

Knyt an till styrdokument och eventuell forskning/litteratur, beprövad erfarenhet och teori.

Vad är nuläget kring det område ni valt att fokusera på att utveckla?
Varför ska ni arbeta med detta utvecklingsområdet?
Hur gynnar detta barns utveckling och lärande?

Fundera på om målet har fokus på vad barn lär eller hur barn lär?    

Skriv här:

Vi har precis påbörjat höstterminen. Några har slutat och tre nya har skolats in på avdelningen. 

I år är vi 18 barn i åldrarna 2 - 5,5 år. 

 

 

 

 

 

Frågeställning

Vart ska vi? Analysera och bedöma utvecklingsbehov, vad vill vi uppnå?
Så här förstår vi det vi sett i kartläggningen. Det här är vi förvånade över och detta visste vi redan.

Formulera en fråga/frågeställning eller område ni vill få svar på, förbättra, förändra eller utveckla.

Sätt ett mål eller delmål som ni kan utvärdera. Koppla till Lpfö genom att trycka på "lägg till" läroplan längst ner i dokumentet.

Vad ska vara i fokus i dokumentationen?

Samtala med barnen och kollegor kring dokumentationen.

Vi forskar med barnen och inte på barnen.

Ju mer möjligheter vi ger barnen att själva kommunicera, ju mindre behöver vi tolka barnen.

 

Skriv här:

Nu på hösten lägger vi fokus på att få i hop gruppen att skapa ett gott klimat på avdelningen där alla kan växa och utvecklas.

 

Fokusområde och Verktyg

Beskriv fokusområdet, vad ska göras i vardagen? Vad ska pedagogerna göra? Det kan t.ex. vara att förändra miljöer, förhållningssätt, arbetssätt m.m. Vad ska barnen göra? Vilka åtgärder ska göra att målet uppnås?
Vem är ansvarig? Vilka ska vara med?

Vilka verktyg är relevanta för fokusområdet för att få svar på er frågeställning, ert område?
T.ex. loggbok (enskild och/eller gemensam), observationer, intervju/samtal, foto, film, ljud.

 

Skriv här: 

Vi börjar med temaarbete Vänskap med hjälp av "Snick och snack". Detta för att ha roligt tillsammans och lära känna varandra.

Snick och snack fokuserar på olika dilemman som tex "Får alla vara med"

Vi observerar barngruppen och vår verksamhet kontinuerligt och analyserar.

Hålla oss till våra fasta rutiner under dagen så som fasta platser, tider och aktiviteter som skapar trygghet.

Gruppstärkande lekar.

Vi stärker barnen i hur man kan lösa konflikter. 

 

 

Analys/Resultat

Beskriv hur ni gick tillväga när ni bearbetade det insamlade materialet. Bearbeta utifrån frågeställningen/området.

Inget eget tyckande eller värderingar

Når ni målet, svarar vi på vår frågeställning?
Hur utmanar ni vidare?


Reflektion

Lyft intressanta delar ur resultaten och knyt an till styrdokument och forskning/litteratur, beprövad erfarenhet eller teori.

Har ni fått svar på frågeställningen/området?

Reflektera över:
 - resultatet
 - ert eget lärande
 - barnens lärande
 - verksamhetens utveckling

Har verksamhetens kvalité ökat? På vilket sätt?

Hur använder ni ert lärande/resultat i ett fortsatt arbete?

 

Skriv här: .......................................................................................................
Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter