Skolbanken Logo
Skolbanken

Språksamling enligt Bornholmsmodellen för tre- till femåringar

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Språksamlingar enligt Bornholmsmodellen är en väl beprövad undervisningsmetod när det gäller att öka barns språkmedvetenhet och kommunikativa uttryck. Modellen används i hela kommunen och resultatet utvärderas kontinuerligt av oss pedagoger. På Eken kommer alla fyra- till femåringar att ingå i en grupp medan treåringarna efterhand slussas in i gruppen.

Syfte

Syftet med våra språksamlingar är att öka barnens intresse och medvetenhet om språkets olika ljud och uppbyggnad men framför allt dess kommunikativa betydelse. Perspektivet i materialet Bornholmsmodellen utgår ifrån att se språket som en fråga om kommunikation- hur människor möts och förstår varandra, förmedlar och utvecklar kunskap och upplevelser tillsammans, och hur vi uttrycker känslor, fantasier och önskningar. Enligt förskolans läroplan ska förskolan ge varje barn förutsättningar för att utveckla ett nyanserat språk och ordförråd för att kunna uttrycka tankar och för att kunna kommunicera med andra i olika sammanhang.

Mål

Vårt mål är att barnen ska få en positiv bild av högläsning, ramsor, språklekar och andra språkliga aktiviteter. Språk ska vara något roligt och något vi gör tillsammans! Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära och ge dem motivation och förutsättningar som förberedelse inför framtida läs och skrivinlärning. En god språkutveckling är en grundläggande kompetens för att kunna ta del av all annan undervisning i andra ämnen och inte minst en demokratifråga, att kunna bli delaktig i samhället.

Metod

Vi kommer att arbeta med boken Före Bornholmsmodellen-språksamlingar i förskolan där man systematiskt byggt upp olika samlingar utifrån sagoböcker (en bok per vecka) där högläsning, boksamtal, återberättande och även en del dramatiserande och bildmaterial ingår. Upprop, ramsor, sånger och olika språklekar ingår också i samlingarna. Språklekarna går bland annat ut på att barnen ska lära sig rimma, klappa stavelser, förstå sammansatta ord, kunna urskilja olika språkljud med mera. Allt på ett roligt och lekfullt sätt. 

Vi kommer att ha mellan tre till fem samlingar, på ca 15-20 minuter, i veckan. Vid varje samling har vi återkommande moment såsom upprop på olika sätt, veckans ramsa och ett avslut. Innehållet däremellan varierar dag från dag mellan antingen att arbeta med veckans bok eller att ha en språklek. Till vår hjälp har vi pedagoger sammanställt språkpåsar med olika innehåll för att på så sätt åskådliggöra undervisningen på ett mer lättillgängligt sätt för barnen. Vi kommer också att lägga stort fokus på att återberättande. Barnen ska kunna återberätta en saga inför varandra med hjälp av rekvisita. Detta dels för att barnen ska få använda sig av språket och behärska att berätta en sammanhängande historia samt att stärka deras självkänsla och ge dem självförtroende att tala inför en grupp. 

Dokumentation

Dokumentation sker vid utvalda tillfällen i Unikum.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback