Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Matematik höstterminen åk 5

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Under hösten kommer vi arbeta utifrån Matematikboken Beta. Vi kommer arbeta med de fyra räknesätten, tal i decimalform samt tid, tabeller och diagram.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med de arbetsområden vi kommer arbeta med under hösten är att utveckla din förmåga att:

 • hitta på och lösa olika problemlösningsuppgifter med hjälp av olika strategier och metoder.
 • använda olika matematiska begrepp
 • välja och kunna använda olika metoder för att lösa olika typer av uppgifter
 • föra matematiska resonemang
 • samtala om matematik

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • lösa olika problemlösningsuppgifter med hjälp av olika metoder som passar för uppgiften. 
 • beskriva hur du gått tillväga för att lösa problemlösningsuppifter samt resonera kring resultatets rimlighet.
 • använda matematiska begrepp som hör till arbetsområdet, växla mellan olika uttrycksformer samt se hur begreppen hänger ihop och hör samman.
 • välja ut och använda olika matematiska metoder som passar för uppgiften samt kunna lösa uppgiften på ett korrekt sätt. 
 • berätta om hur du har gått tillväga för att lösa en uppgift.
 • samtala om matematik, ställa frågor och föra resonemang som för samtalet framåt.

Hur ska det bedömas?

 • Arbete på lektionerna - i matematikboken Beta, gemensamma diskussioner i grupp/helklass
 • Diagnoser, test och prov kopplade till matematikboken Beta. 
 • Arbete med praktiska uppgifter för att befästa kunskap kring området vi arbetar med. 

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete i Matematikboken Beta
 • Arbete med problemlösning enskilt, i grupp och helklass
 • Fokus på viktiga matematiska begrepp

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter