Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Serbiska, läsa och skriva, HT21, åk 4-6

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Målet med undervisningen är att du - utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera texter av olika slag skrivna på serbiska - använder serbiska som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, - anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - jämför seder, bruk och traditioner i Serbien med svenska seder, bruk och traditioner.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsning av olika textgenrer: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med olika texters struktur och språkbruk
 • Samtala och diskutera innehållet i en grupp och skriva korta sammanfattningar
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor gällande texten
 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation, i pappers- eller digitalform (Book Creator)
 • Veckans ord – synonymer - antonymer genom olika person-och miljöbeskrivningar
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler, ordföljd och interpunktion
 • Film tillämpning i undervisning, återberättande av en saga/historia med hjälp av filmer 
 • Att använda rekommendationer från Läslyftet

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med välbekanta ämnen samt med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpligt ordförråd i serbiska språket
 • Att förstå och tolka serbiska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sammanfatta textens innehåll.
 • Att skriva på kyrilliska alfabetet
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion    
 • Att resonera kring textens innehåll.                                   
 • Kunskap om kultur och samhälle.  
 • Göra självskattning genom att skriva loggbok
 • Göra kamratbedömning     

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter