Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik och djur

Salladsgatans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Så här kommer vi att starta att arbetet på Mangon och Kiwin hösten 2021.

Var är vi?

Just nu håller vi och barnen på att lära känna varandra och känna igen oss i rutiner. Barnen håller på att motoriskt lära känna miljö och material, både inomhus och utomhus. De blir säkrare och säkrare för varje dag att ta sig fram i miljön. Alla barn har olika utmaningar, för ett barn kan det vara att ta sig över sandlådekanten, att ta sig över en stock eller att gå på balansgång runt sandlådan. De tar sig an olika utmaningar. 

Flera barn visar intresse för olika djur, hur djuren låter och ser ut. Detta tänker vi bygga vidare på för att arbeta med språk och språkljud med barnen och se vilka riktningar vi kan ta utifrån vad barnen visar intresse, lust och motivation för.

 

Vart ska vi?

Vi ska mot att barnen utmanas motoriskt på ett varierat sätt. Det kan vara finmotoriskt som att klippa, rita, måla m.m. eller grovmotoriskt genom att använda kroppen att dansa, klättra, cykla m.m. Att barnen självständigt ska utmanas och få förutsättning att utvecklas motoriskt på olika sätt.

Vi ska mot att ge barnen språkligt nya begrepp och ljud och förstå samband genom att arbeta med djur på olika sätt. 

 

Dessa läroplansmål har vi valt att arbeta mot:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla

  • självständighet och tillit till sin egna förmåga.
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
  • formåga att skapa samt uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att se sin omvärld
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla självständighet och tillit till sin egna förmåga.

Målkriterier (Det här ser vi när vi nått målet):

- Vi ser att barnet tar sig an utmaningar och har klarar av en motorisk/finmotorisk utmaning barnet inte tidigare klarat av eller varit påväg att klara av. 

- Se även planeringen Lärrandeidentitet på Mangon Kiwin

Indikatorer (Det visar att vi är påväg mot målet)

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Målkriterier (Det här ser vi när vi nått målet) : 

- Vi har en verksamhet där vi utmanar barnen vidare och visar dem framåt utifrån där de själva befinner sig i sin motoriska utveckling

- Vi ser att barnet har klarat av  och tar sig an nya motoriska utmaningar i miljön. 

- Vi ser att när barnet har fått hjälp eller visats strategier, att barnet sedan börjat använda strategin själv.

Indikator (Det visar att vi är påväg mot målet)

- Vi ser att barnet visar att det tar sig an utmaningar.

- Vi ser att barnet använder sig av lärstrategier (härma, titta på m.m.).

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att skapa samt uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Målkriterier (Det här ser vi när vi nått målet): 

- Vi ser att vi har en verksamhet där vi använder oss av en mångfald av uttrycksätt.

- Vi ser att barnet använder sig av flera olika sätt att utrycka sig.

- Vi ser att barnet har fått förutsättning att uttrycka sin kunskap om djur på ett varierat sätt.

Indikator (Det visar att vi är påväg mot målet):

- Vi ser att barnet visar intresse och delaktighet på olika sätt (sitta och titta, aktivt med).

- Vi ser att vi arbetar med varierade uttrycksätt och medier i verksamheten inom området naturvetenskap och djur, både spontant och planerat.

- Vi ser att barnet upplever det lustfyllt att utrycka sig på olika sätt.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att se sin omvärld

Målkriterier (Det här ser vi när vi nått målet):

- Vi ser att vi har en verksamhet där barnen stimuleras språkligt på ett varierat sätt.

- Vi ser att barnet tagit till sig begrepp och använder dem i vardagen.

 

Indikator (Det visar att vi är påväg mot målet) :

- Vi ser att barnet börjar förstå samband t.ex koppla vissa djur med olika läten och ljud. 

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.

Målkriterier (Det här ser vi när vi nått målet) :

- Vi har en verksamhet där vi tillsammans med barnen breddar vår kunskap inom området djur och naturvetenskap.

- Barnen visar i och genom sina uttryck en breddad förståelse inom området djur och naturvetenskap.

Indikator (Det visar att vi är påväg mot målet):

- Vi arbetar med varierade uttrycksätt och medier i verksamheten inom området naturvetenskap och djur, både spontant och planerat.

- Vi ser att barnen visar intresse för djur och att förstå mer på olika sätt.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med målen ovanför fram till november.

Arbetet kommer att gå att följa i unikum i barnens lärloggar. Här kommer vi också reflektera (se Hur blev det?)) för att veta hur vi går vidare i arbetet. Vi kommer att utgå från det vi ser att barnen gör i sin vardag och i de planerade aktiviteterna för att arbetet ska utgå från barnen och för att de ska få inflytande över innehållet i verksamheten.

Arbetet kommer att ske både spontant i vardagen och i planerade aktiviteter. 

Vi kommer även att erbjuda fler och nya utmaningar utifrån där barnen själva befinner sig motoriskt. 

Vi kommer att ha Huvudmannens mål om lärandeidentitet i en egen planering att koppla till. Det gör att vi kan koppla till den planeringen hela året. Detta gör det mindre rörigt att få till alla de separata delarna.

 

 

Hur blev det?

Frågor att ställa sig i reflektions- och analysdelen i Unikum

Har vi arbetat mot målen? Stäm av mot indikatorerna och målkriterierna.

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss?

Hur vet vi det?

Vad gjorde att det blev så?

Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med?

Vad behöver vi lära oss mer om?

Hur går vi vidare?

 

Reviderad 210804

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter