Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Singma 4A, addition och subtraktion

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära dig mer om hur man adderar och subtraherar tal upp till 10 000. Vilka olika strategier och metoder finns det?

Arbetsområde och mål:

I det här arbetet får du användbara grunder för att kunna utveckla din matematik ännu längre! Du ska: Förstå hur addition och subtraktion hör ihop, veta hur likhetstecknet används, kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000, kunna använda addition och subtraktion vid problemlösning, avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental, kunna subtraktion och additionsalgoritm.

 

  • addera ental, tiotal, hundratal och tusental
  • addition med växling
  • subtrahera ental, tiotal, hundratal och tusental
  • subtraktion med växling
  • olika strategier vid addition och subtraktion
  • problemlösning

Undervisning

Vi använder lärobok, lärarledda diskussioner, enskilt/grupparbete  och praktiska övningar.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-lösa enkla problem.

-använda och beskriva matematiska begrepp.

-förklara hur du tänkt och förstå hur någon annan tänkt i diskussioner om matematik.

 

Pass 1: Addition utan växling

Pass 2: Addition med växling

Pass 3: Addition med växling

Pass 4: Subtraktion utan växling

Pass 5: Subtraktion med växling

Pass 6: Subtraktion med växling

Pass 7: Problemlösning

Pass 8: Kunskapslogg

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter