Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Räkneresa- Våran matematiska lärvän

Kattfoten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi har som mål att förtydliga förskolans arbetssätt kring matematik och hur barnen lär sig förmågan att tillämpa grundläggande matematik i vardagen.

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

  Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
  utvecklaförmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
  Utvecklaförmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

  För att väcka barnens nyfikenhet för matematik.
  Barnens språk och begreppsuppfattning utvecklas av matematiken.
  Att barnen ska få upptäcka att matematiken finns överallt runtomkring dem. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Genom samtal, lekar, planerade och spontana aktiviteter. 
  Vi matbordet (halv, hel, dela, mängd osv.)
  Med olika sorters material där barnen får öva på begrepp såsom form, färg och antal.  

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  Dagligen i det matematiska situationer som planeras och uppstår spontant.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

  För barnen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Av samtliga pedagoger.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  För att väcka barnens nyfikenhet för matematik.
  Barnens språk och begreppsuppfattning utvecklas av matematiken.
  Att barnen ska få upptäcka att matematiken finns överallt runtomkring dem. 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter