Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Religionskunskap, Bild, Biologi

·

Årskurs:

4 - 5

Livskunskap på Minirosen

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Hur märker man att någon är glad? Vad kan man göra när någon är ledsen? Varför beter sig människor på vissa sätt i olika situationer och finns det verkligen rätt och fel? Det är några av de frågor vi kommer arbeta med under terminen.

Beskrivning av arbetsområdet Livskunskap:

Under höstterminen kommer vi att arbeta tillsammans i ämnet Livskunskap. Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper och beröra ämnen som du själv varit med att bestämma. Med det här arbetsområdet vill vi att du bland annat ska få möjlighet att utveckla en bättre självkännedom & självkänsla, en bättre inblick i andra människors situation samt en bättre medvetenhet om vilka olika faktorer som påverkar samhället och oss människor.

Undervisningen - så här kommer vi att arbeta:

  • samtal & diskussioner utifrån olika ämnen & frågeställningar
  • värderingsövningar
  • använda oss av tidningar/Tv/Internet

Bedömning - i arbetsområdet bedöms din förmåga att:

  • samtala, diskutera & argumentera (föra en dialog, tolka & förstå samtal)
  • göra jämförelser, dra slutsatser, ta ställning & framföra egna åsikter, både muntligt & skriftligt
  • kritiskt granska källor & bilder
  • reflektera & värdera

Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter