Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Teknik åk 1

Norrbackaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 12 september 2021

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig (Lgr11).

Under tekniklektionerna i årskurs 1 kommer du få lära dig mer om vad teknik är och utveckla dina förmågor att upptäcka och utforska grundläggande teknik i vardagen; att ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik, samt bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter