Skolbanken Logo
Skolbanken

Konst

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Tema: Grundfärger

Tema Konst 

 • Vad ska läras ut?

Introducera grundfärgerna, tanken är att arbeta med en grundfärg i taget med ledord utifrån lärvännerna.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Barnen skall få förkunskap om färgernas olika utbud.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Genom kommunikation, med lärvännernas ledord, känna, skapa, forma.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Genom bilder, film, kommunikation, samspel

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För barnen.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger


 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Förkunskap och utveckling av språk, kommunikation, samspel.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?
 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?
 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter