Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bamses introduktionsplanering - Bockarna bruse

184351 Förskolan Sunnan, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 15 september 2021

I denna text finner ni hur vi kommer att fortsätta att arbeta med Bockarna Bruse och introducera lärmiljöer för barnen. Vi väljer att fortsätta att arbeta med projektet efter det är ett ämne som barnen fortsätter att prata och diskutera om. I texten finner ni även hur vi kommer att fortsätt att arbeta tillsammans med vårdnadshavarna.

Introduktionsperiod

Syfte med förskolans introduktion

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, se vad de har för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet i gruppen, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och pedagoger. Genom en tydlig information och kommunikation om mål och innehåll i utbildningen skapas förutsättningar för en god samverkan med hemmet. 

Vad sker under introduktionsperioden?

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

Planeringen används för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering.

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. 

I samband med introduktionsperioden erbjuds vårdnadshavare möten och information kring förskolans utbildning.

 

Hur ska utbildningen genomföras? 

Vi organiserar en utbildning som är tydlig, tilltalande, tillgänglig och tillåtande för alla barn genom att vi har reflekterat kring utbudet av vårt material samt dess tillgänglighet. Vi arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik. Det är ett arbetssätt där man synliggör och konkretiserar information, instruktioner och kommunikation. Genom att använda visualiseringar (bildstöd, symboler, uppmärkning och färger) i lärmiljön underlättar vi för barnen att uppmärksamma, komma ihåg, tolka, bearbeta och förstå. Vi reflekterar tillsammans med barngruppen kring hur vi vill att miljön och materialet ska användas, detta genom att vi förtydligar både med hjälp av TAKK och bildstöd.

Vi har ett genomtänkt val kring materialet plats inne på förskolan. Vi strävar efter att materialet är signalstarkt, det ska väckas en nyfikenhet och lust hos barnet när de kommer in på avdelningen. Vi går igenom varje lärmiljö och ser vilka områden ur läroplanen vi uppfyller, på så sätt ser vi vart vi kan tänkas behöva lägga extra fokus.
Genom våra reflektionssamlingar ges barnen möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter och på så vis ser vi pedagoger vart deras intresse och erfarenheter kan tänkas ligga, och på så sätt ser vi hur vi kan arbeta med barngruppen, både på grupp och individnivå.

Vi arbetar aktivit med värdegrund, vi använder oss av barnkonventionens material som en vägledning för att öppna upp till djupare samtalsfrågor och funderingar hos barnen. På så sätt kan barnen våga sätt ord på sina känslor och då utvecklas en trygghet och samhörighet både till barnen och pedagogerna.

 

Genom våra veckobrev, utvecklingssamtal, föräldramöten, daglig dialog och barnens lärloggar ges vårdnadshavare möjlighet att ta del av barnen utbildning. Vi uppskattar även samarbete mellan förskola och hemmet och ibland kan barnen få med sig uppgifter hem som de kan genomföra tillsammans med sina vårdnadshavare.


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter