Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 9

Spanska, modersmål åk 6-9. Lå 2021-2022

Lerum Modersmål, Lerum · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vi arbetar ständigt och jämt med syftet att utveckla förståelsen och användningen av modersmålet och ge eleven verktyg som hen kan tillgodogöra sig på ett meningsfullt sätt.

 

Innehåll:

 • Lässtrategier 
 • Skrivstrategier
 • Skillnader mellan svenska och spanska språk
 • Skapa olika typer av texter
 • Muntlig presentation
 • Litteratur från olika länder
 • Översätta och jämföra
 • Sagoläsning

Arbetsformer:

 • Individuellt och gemensamt arbete.
 • Övningar för att forska och utveckla språket.
 • Reflektera, analysera och jämföra.

Läromedel:

 • Arbetsblad
 • Musik/sånger
 • Film
 • Konst
 • Spel/lekar
 • Litteratur

Bedömningen ska grunda sig på elevens förmåga att tala, läsa, skriva och förstå det spanska språket under lektionerna utifrån   de kunskapskraven som finns i läroplanen.


Läroplanskopplingar

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter