Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RESRES0, RESMAS0, SEVSEV01

Reseproduktion och Försäljning åk 3 2021-2022 Introduktion

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Undervisningen i ämnet reseproduktion och marknadsföring ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom verksamhetsområdena resa och sälja. Den ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiska förhållningssätt samt hållbar utveckling inom turismområdet. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur man utvecklar destinationer och producerar, paketerar, marknadsför, informerar och säljer tjänster.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta kunden och besökaren på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika målgruppers kulturer och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och säkerhet. Undervisningen ska dessutom bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap och för arbetstagarens roll i verksamheten.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om resenäringen.

 


Läroplanskopplingar

Marknadsföringens påverkan på individen.

Riktad marknadsföring anpassad för olika målgrupper.

Varumärkets och marknadsföringens roll i köpprocessen från behov till beslut.

Företagsprofilens betydelse i all kommunikation.

Aktörer, deras produkter och varumärken samt yrkesroller och arbetsuppgifter inom reseproduktion och försäljning.

Betydelsen av samverkan mellan aktörer inom reseproduktion och försäljning.

Utveckling av researrangemang i takt med trender och förändringar i samhället.

Utveckling av nya resmål med hänsyn till destinationens förutsättningar för en hållbar utveckling.

Tolkning av avtal och utformning av kontrakt mellan researrangör kontra transport- och logiföretag och andra aktörer i produktionsledet.

Lagar, internationella överenskommelser och etiska regler inom området.

Betalningssätt, valutahantering och kassaredovisning.

Prissättning med hänsyn till tillgång och efterfrågan beroende på till exempel resemönster, säsong och konjunktur.

Lönsamhetsberäkning och ekonomisk uppföljning.

Försäljning och bokning av privat-, grupp- och affärsresor.

Bokningsprogram för att boka resor, logi och aktiviteter.

Informationssökning och marknadskommunikation som verktyg vid reseproduktion.

Produktion av målgruppsanpassade researrangemang med särskild hänsyn till miljö, ekonomi och säkerhet på destinationen samt uppföljning och utvärdering av dem.

Säljstimulerande aktiviteter, riktad försäljning och kundvård.

Presentationsteknik i form av layout, skyltning och exponering.

Facktermer samt språkets betydelse i all kommunikation.

Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.

Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.

Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.

Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.

Grundläggande skyltning och presentationsteknik.

Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.

Eleven redogör utförligt för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven beskriver utförligt olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vidare redogör eleven utförligt för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.

Eleven redogör översiktligt för aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur de samverkar. Eleven beskriver översiktligt olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Vidare redogör eleven översiktligt för utvecklingen av nya resmål och researrangemang.

Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser. Vidare ger eleven flera exempel på prissättning av olika resepaket. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför bokningar.

Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser. Vidare ger eleven några exempel på prissättning av olika resepaket. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför bokningar.

Eleven redogör för förekommande avtal och kontrakt samt lagar och andra överenskommelser. Vidare ger eleven något exempel på prissättning av olika resepaket. Eleven ger exempel på bokningsprogram och jämför dem med varandra samt utför enkla bokningar.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare ett mindre arrangemang med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en presentation och marknadsföring av arrangemanget. Eleven integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom ger eleven flera exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter samt resonerar om likheter och skillnader mellan dessa. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare ett mindre arrangemang med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en presentation och marknadsföring av arrangemanget. Eleven integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom ger eleven några exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter samt resonerar om likheter och skillnader mellan dessa. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare ett mindre arrangemang, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare lämplig metod för informationssökning samt gör en enkel presentation och marknadsföring av arrangemanget. Eleven integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom ger eleven något exempel på säljstimulerande och kundvårdande aktiviteter. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.

Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med nyanserade omdömen.

Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultatet med enkla omdömen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.

Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.

Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.

Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i flera olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen samt ger förslag på hur bemötandet kan förbättras.

Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.

Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat. Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.

Eleven redogör utförligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.

Eleven redogör översiktligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.

Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering samt ger förslag på hur exponeringen kan förbättras.

Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering.

Eleven utför i samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med enkla omdömen sin exponering.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Reseproduktion och försäljning
Uppgifter
Aktörer, yrkesroller
Yrkeskategorier och arbetsuppgifter
Sälj mig en resa
Bokningssystem och Resebyråer
Bästa och sämsta med charter vs reguljärflyg
Minitest (den aktuella)