Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokveckan Pedagogisk planering HT21

Förskolan Villa Lära , LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 11 april 2022

Under höstterminen har vi bland annat språk som fokusområde. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande över verksamhetens innehåll. En vecka har vi satt som Bokvecka där barnen får ta med sina favoritböcker hemifrån.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? De äldre barnen visar intresse för bildstöd och TAKK. Då det finns ett behov av detta i barngruppen har vi introducerat det vilket lett till intresse hos barnen. Barnen vill gärna leka med varandra och kommunicera i leken och vardagen. Sånger, ramsor och böcker är roligt tycker barn i olika åldrar. De äldre barnen börjar visa lite intresse för sina bokstäver. Att läsa bok är uppskattat. Vi ser att de Dunderhonungsburk-post vi fått hittills lockar barnens intresse och uppmärksamhet. Vi ser att när vi använt oss materialet flano fångar det barnens intresse vid sagoberättande. 

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger. Vi kan höra barnen utrycka att de vill, eller inte vill saker. De berättar vad de vill leka och kan om de blir tillfrågade uttrycka sig kring konflikter eller lekar de vill leka. Barnen i Lilleskuttgruppen De leker gärna tillsamman med andra i både rollekar, regellekar såsom kurragömma eller kull, eller bygger gemensamma skapelser eller bygger bredvid varandra med inspiration från varandra. Vi ser på samlingarna att de lär sig tecken fort och kan spontant använda dem, men främst för att visa att de kan dem. 

Vilka lärprocesser är barnen inne i- vad är det barnen försöker förstå? kommunikation i och utanför lekar, lära sig ord och när de kan användas, att skriva på tavlan är spännande, några barn har viss förståelse för bokstäver och skriftspråket Hur och när begrepp/ord/tecken kan användas. Återberättande i relation till tid. Att uttrycka tankar och ideer, upplevelser. De lär sig vänta och lyssna på andra innan de också pratar. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -

12.tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

13.utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

14.utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

15. intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

16.utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa…

 

Mål - Under höstterminen arbetar vi med målområdet språk. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande över verksamhetens innehåll. Samlingar eller projekt sker utifrån barnens intressen..

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

  • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för berättandets struktur.

 

  • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla en förståelse för lyssnandet genom deltagande i kommunikativa situationer, såsom samlingar.

 

  • Efter ålder om mognad ges möjlighet att utveckla ett intresse för skriftspråket genom vår miljö.

 

  • Efter ålder och mognad med hjälp av lärplattan ges möjlighet till förståelse för hur kommunikation kan ske med bilder.

 

  • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

I vår dagliga verksamhet benämner vi saker med ord och uppmuntrar barnen att bredda sitt ordförråd. Vi förbereder barnen genom att i förväg berätta vad som kommer hända. Vi uppmuntrar dem att härma nya ord, och frågar om ord som vi tror kanske är nya för barnen. "Vet ni vad .... betyder? Det betyder......". Vid samlingen har vi en stående punkt som är TAKK, där vi tillsammans övar på tecken som vi kan använda oss av i vår vardag. Vi inspirerar barnen genom olika aktiviteter och Dunderburksbrev som innehåller ord som vi väljer att belysa. 

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Vi arbetar med språk i vår vardagliga verksamhet. Vi har stående punkt under samlingen, samt att vi under våra planerade grupptillfällen väljer begrepp att använda och lära barnen. Vi använder oss av våra olika rum med olika material som där olika begrepp går att använda. vi har delat in Villalära i två grupper baserat på ålder. Barnen i Lilleskutt är 3-5 år. Karin och Sandra ansvarar för planeringen av aktiviteter för detta. Vi har Bamsetema hela läsåret, men med extra fokus på språk denna termin. Gör lista på olika begrepp som vi introducerat genom breven.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text) Vad ska vi dokumentera?

Foton på barnens arbeten, breven, lärloggar, barnen fota. Observationer, ipad, text. 

Förberedelser, vilket material behövs?

Flano, Dunderburksbrev, ipad, TAKK material, 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter