Skolbanken Logo
Skolbanken

Ekorrens undervisningsplan VT-2022

014581 Förskolan Solrosen, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 12 april 2022

I undervisningsplanen beskriver vi hur vi arbetar med läroplanens mål.

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

Språk:

 • ett utvecklat ordförråd utifrån ord och begrepp som barnen möter i projekten "Nasses taxi" samt "från jord till bord". 
 • erfara att använda argumentering i sitt språk, dvs. övertyga andra och dra slutsatser

Matematik:

 • mäta och jämföra i olika enheter och prova egna problemlösningar

Naturvetenskap:

 • Utveckla sin förmåga att formulera egna och andras hypoteser. 
 • Få en förståelse för naturens kretslopp, återbruk samt hållbarhet genom odling. 

Fysiska aktiviteter:

 • utveckla sin ork och uthållighet i pulshöjande aktiviteter

Delaktighet & inflytande:

 • utveckla sin förmåga att samarbeta och hantera konflikter.
 • Kunna uttrycka sina åsikter och våga komma till tals. 

Normer & värden

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.      

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Se nedan

 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

Gården öppnas upp för att ge barnen möjlighet att röra sig runt hela gården. Förskole biblioteket aktiveras genom att varje avdelning tar ansvar för högläsning utomhus en dag i veckan. En matematisk miljö organiseras på gården där barnen med pedagoger och självständigt kan aktivera sig med det utforskande materialet. Under våren tillför vi fler platser att odla på.

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi organiserar fler mötesplatser utifrån barnens intressen där de kan mötas i lek och utforskande.

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 • Vi är nära för att se och höra vad som upptar barnen och är nyfiket intresserade. 
 • Vi har alltid ett medvetet språkbruk och ett rikt ordförråd. 
 • Vi ger barnen tid till att undersöka och utforska och fångar upp barnens egna hypoteser. 

5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden


Vi utgår från boken "Nasses taxi".

Språk:

Vi lär oss nya ord och begrepp genom olika uttryckssätt samt att de finns tillgängliga i vår miljö. I mindre grupper erfar barnen argumentering i samband med diskussioner där beslut ska tas utifrån projektet. Barnen får i skapandet utifrån projektet beskriva och förklara hur de gått tillväga. 

Matematik:

Skapa Nasses taxi av en låda samtala om storlek, längd, form, antal och hastighet (Hur många hjul har en taxi, cykel, skottkärra osv.) Jämföra hastighet mellan olika hjul, lätt - tungt i skottkärran, Problemlösning när vi bygger taxin utifrån storlek, form, utseende, hur många hjul osv. 

Fysisk aktivitet:

Backe upp och ner med hjul, vara skottkärror, köra skottkärra med tyngder, rulla backe upp och ner, rulla varandra. Längre utflykter. 

Naturvetenskap:

Odling

Normer & värden:

Främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen.

 

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

Språk:

 • Argumentering
 • Beskrivande
 • Ordförrådet

Matematik:

 • Barnens förmåga att mäta i olika enheter samt använda problemlösning. 

Naturvetenskap:

 

 • Barnens förmåga att formulera hypoteser. 

Fysisk aktivitet:

 • Utökad ork samt uthållighet. 

Delaktighet & inflytande:

 

 • På vilket sätt fungerar samarbetet mellan barnen? 
 • Vilka som kommer till tals och på vilket sätt.

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi behöver lära oss om "green screen". 


8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva?

Nasses taxi samt faktaböcker om fordon. 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter