Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten, luft och värme

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 12 juni 2022

Varje dag använder du vatten, andas luft och upplever värme eller kyla! I ämnena fysik och kemi tar vi reda på och förklarar olika fenomen runt omkring oss samt undersöker hur olika ämnen byggs upp. I detta arbetsområde lär vi oss mer om vatten, luft och värme. Genom observationer, experiment och undersökningar fördjupar du dina kunskaper. Vi lär oss ord och begrepp som vi behöver för att kunna beskriva och förklara vad vi lär oss.

Vad ska vi lära oss?

Hur kan vi känna och märka av luft?

Vad består luft av?

Var finns luft?

Vilka orsaker och konsekvenser finns det till luftföroreningar i luften samt vilka lösningar kan det finnas för att minska luftföroreningar?

Vad är värme?

Hur fungerar en termometer?

Hur sprids värme?

Hur kan olika ämnen leda eller isolera värme?

Hur bildas vindar?

Hur bildas moln?

Hur bildas regn eller snö?

Vi repeterar vattnets tre faser samt vattnets kretslopp.

Ord och begrepp, exempelvis: kväve, syre, koldioxid, molekyl, atom, atmosfär, luftföroreningar, fossila bränslen, rörelseenergi, termometer, Anders Celsius, kokpunkt, fryspunkt, värmeledning, värmeledare, isolatorer, värmestrålning, strömning, fast-flytande-gas, smälta, koka/förånga/avdunsta, kondensera, stelna/frysa, vattnets kretslopp.

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

läsa faktatexter om vatten, luft och värme samt undersöka hur tillhörande bilder kan hjälpa till för att lära oss mer

titta på och resonera kring filmer som handlar  om vatten, luft och värme

planera, genomföra och dokumentera observationer/undersökningar/experiment utifrån begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats

följa upp dina observationer/undersökningar/experiment genom att göra jämförelser mellan dina och andras resultat

lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om  vatten, luft och värme 

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva och rita det du lär dig samt visar dina kunskaper i ett avslutande kunskapstest. Du deltar aktivt (både muntligt och skriftligt) i olika diskussioner, observationer, experiment och undersökningar.

I ditt arbete använder du ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter