Skolbanken Logo
Skolbanken

Vårterminen 2022 på Loket

Alvhems förskola, Ale · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vi kommer fortsätta att arbeta med Kanin och Igelkott under vårterminen och arbeta med matematik och naturvetenskap samt ta hjälp av digitala verktyg. Vi kommer att ta hjälp av böckerna om Rutan och Randan som har ett matematiskt innehåll.

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå.

Vi vill ge barnen förutsättning att utveckla ett intresse för matematik och naturvetenskap samt användandet av digitala verktyg.

Generativ fråga

Hur kan vi ge barnen förutsättning att utveckla sitt intresse för matematik, naturvetenskap och digitalisering?

Hur kan vi på ett lekfullt och intressant sätt, möjliggöra att barnen får en större förståelse för matematik, naturvetenskapen och hur man kan arbeta med digitala verktyg?

Mål ur Lpfö-18

Matematik

•förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

•förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Naturvetenskap

•förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

•förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

•förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Digitalisering

•förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

•förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material

och redskap.

Utvärderingskriterier

Vi dokumenterar och följer upp hur vi ser att barnen tagit till sig och använder sig av  begreppen inom matematik i sin vardag och i leken på förskolan.

Kännetecken

Vi ser att barnen i deras handlingar använder begreppen, benämner eller visar att de förstått innebörden av begreppet. Exempelvis sorterar duplo-klossar i färgsorterade lådor.

Barnen benämner antal, räknar leksaker eller kompisar.

Barnens förståelse

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Vi vill ge barnen förutsättning att utveckla sitt intresse för matematik och digitalisering.

 Vi vill att barnen ska möta och bekanta sig med vardaglig matematik tillsammans med andra, på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Barnen ska utveckla förståelse för tal och ordning, förmåga att se likheter och skillnader och utveckla sin förmåga att använda matematik för att prova olika lösningar. De ska ges möjlighet att uppfatta och uttrycka antal, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och begreppsförråd, att lära sig förstå vardagliga lägesbegrepp och upptäcka och utforska egenskaperna hos dessa begrepp. 

Förmågor

Utifrån fem böcker om olika matematiska områden vill vi att barnen ska få en förståelse för följande begrepp:

FÖRMÅGAN ATT SORTERA: 

Genom att lära sig följande begrepp:

sortera, lika, olika,

jämföra, skillnader, likheter,

 

FÖRMÅGAN ATT SE MÖNSTER:

Genom att lära sig följande begrepp:

Mönster, varannan, upprepning.

 

FÖRMÅGAN ATT SE OLIKA LÄGEN:

Genom att lära sig följande begrepp:

över, under, framför, bakom, bredvid, på, i.

 

FÖRMÅGAN ATT SE MÄNGD:

Genom att lära sig följande begrepp:

Många, få, några, mycket, lite.

 

FÖRMÅGAN ATT MÄTA:

Genom att lära sig följande begrepp:

Mäta, längd, kort, lång, lika lång, kortare, längre.

Barnens intresse, initiativ och behov

Barnen har visat stort intresse för färger och sortering vilket leder oss vidare in på matematik  och utforskandet av matematiska begrepp med hjälp av girafferna Rutan och Randan. Senare under terminen kommer vi att fortsätta arbetet med att ta in naturvetenskapen. Vi kommer även att låta barnen prova på att arbeta med olika digitala verktyg.

Pedagogernas förhållningssätt

Vi kommer att vara medforskande pedagoger som finns kring barnen och stöttar i utforskandet.

Hur vad och när dokumenterar vi

Vi kommer att dokumentera med hjälp av foto, film, och samtal med barnen. 

Vi kommer att arbeta med barnen i mindre grupper för att lättare kunna följa barnens utveckling.

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat

Vi kommer att börja med att titta på en Rutan och Randan-bok i taget via appen Polyglutt och sedan utgå efter barnens reflektioner och idéer på det boken handlar om. 

Vi kommer att försöka programmerar med hjälp av Blue-bot.

Vi kommer att använda oss av QR-koder via Polyglutt och lyssna till böcker kopplade till matematik och naturvetenskap.

Boksamtal när vi läser böckerna och prata om olika begreppen.

Skapa aktiviteter utifrån bokens innehåll kopplat till matematik och naturvetenskap.

Uppföljning och analys av arbetets gång

Reflektion och analys kommer att genomföras i Unikum under planeringsmallen efter avslutat block.

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Rutan och Randan är två turkosa giraffer som på ett humoristiskt sätt inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner hos barnen på förskolan. Rutan och Randan är ett material med fem böcker som Natur och Kultur har givit ut. Böckerna tar upp områdena sortera, mönster och läge, vilka vi kopplar samman med matematiken och böckerna om mäta och mängd kommer vi att koppla samman med naturkunskap.

Klassificering och sortering används för att skapa struktur och ordning, genom att uppmärksamma och känna igen egenskapernas likheter och skillnader. Barn behöver många erfarenheter av att klassificera och sortera föremål och jämföra likheter och skillnader (NMC, 2018).


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter