Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

2

Samband i naturen åk 2, VT 22

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi lär oss om växter och djur i vårt närområde. Vad skiljer sig de olika naturtyperna barr- och lövskog, äng samt kust och hav åt? Vad är egentligen en näringskedja? Är en gråsugga viktig för naturen? Dessa frågor och många fler ska vi undersöka i arbetsområdet samband i naturen.

 

LGR 11 Kapitel 1 och 2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

Ord och begrepp i arbetsområdet samband i naturen:

I arbetet får du möjlighet att träna på och att använda följande ord:

näringskedja, ekosystem, livscykel, lövskog, barrskog, äng, kust, hav, fotosyntes, nedbrytare, kretslopp, pollinering.

Målet med arbetet är att:

- Du ska kunna berätta någon växt- eller djurarts livscykel.
- Du ska kunna skapa en näringskedja, samt berätta vad en näringskedja är.
- Du ska kunna  berätta om olika ekosystem i Sverige.
- Du ska kunna sortera djur och växter i olika grupper.

För att du få möjlighet att uppnå målen med arbetet kommer vi att:

  • läsa och skriva faktatexter om olika djur och växter,
  • undersöka närmiljön,
  • titta på filmer,
  • använda oss av praktiskt skapande, 
  • läsa i No-boken. 

Du kommer få visa vad du lärt dig genom:

  • att muntligt berätta det du lärt sig enskilt, i par, i grupp eller helklass,
  • att rita bilder och skriva som visar sådant som du lärt dig i arbetsområdet och
  • delta aktivt i aktiviteterna.

Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen
Samband i naturen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter