Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Normer och värden

Förskolan Gullvivan, Tierp · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Vi vill att alla barn i gruppen tar hänsyn till varandra, lyssnar och respekterar varandra och varandras olika åsikter. Vi vill också stärka barnens självkänsla och identitet.

Syfte: 

Vårt syfte är att arbeta med ett värdegrundsarbete för att ge barnen strategier som de kan använda för att förebygga och hantera konflikter som kan uppstå i leken och sociala samspel.
Genom att arbeta med kompisböckerna kommer vi att lyfta vikten av att vara en bra kompis, att lyssna på varandra och att respektera varandra och varandras åsikter och komma överens.

Så här ska vi arbeta:

Under vårterminen kommer vi att använda oss av kompisböckerna som ett stöd i vårt arbetet kring normer och värden. Kompisböckerna kommer att introduceras genom högläsning, samtal utifrån bokens text, sånger, bilder och olika aktiviteter för att få barnen att bli intresserade och delaktiga i vårt tema. 

Texten i böcker är från olika situationer barn oftast är bekanta med och genom att diskutera texten kan barnen reflektera och samtala om dessa situationer utifrån deras egna erfarenheter. Barnen kommer även att kunna se och lyssna på böckerna digitalt.

Vi kommer att fokusera på en bok åt gången. Hur lång tid varje bok tar kan variera. Varje ämne i boken väljs utifrån barnens intresse och behov som gruppen har och för kunna följa en röd tråd genom hela verksamheten.  VI kommer även att dokumentera med bilder inne på avdelningen. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter