Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt: Fordon

Östra Palmgrensgatan 38 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

I vårt pre projekt har vi observerat att många av barnen är väldigt intresserade och fascinerade av olika fordon. Projektet kommer ta oss ut i vårt närområde för att se vilka olika fordon vi har runt omkring oss.

Syfte med undervisningen

Med hjälp av barnens intresse och utifrån läroplanen vill vi lära oss mer om de olika fordon som finns i vårt närområde. Vad är det för fordon och vad har de för uppgifter i samhället? 
Ex:
vad gör polisen? 
vad gör sopbilen?

Projektet kommer ta oss på utflykter både runtomkring förskolan och med hjälp av kommunala färdmedel lite längre bort.

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer introducera projektet genom att tillsammans läsa ”Bilar på väg” som finns på polyglutt. 

Språk och kommunikation: Utifrån boken kommer vi tillsammans med barnen välja ett fordon som vi ska börja fokusera på och lära oss mer om. Vi kommer samtala om litteraturen och sjunga fordonssånger som vi förberett tidigare.


Matematik: Under projektets gång kommer vi bl.à att arbeta med matematik såsom färger, former och antal. 

Skapande: Vi kommer skapa egna fordon med hjälp av mjölkkartong. 

Digital teknik: Barnen kommer få ta kort på ett fordon hemifrån som vi sedan visar varandra och vi tittar efter och upptäcker likheter och olikheter bland våra fordon. Bilderna kommer vi sätta upp på vår projektvägg som en dokumentation för barnen. 

Hållbar utveckling: Genom projektet kommer vi utveckla kunskaper om miljön och hur olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling. 

 

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback