Skolbanken Logo
Skolbanken

Omsorg, utveckling och lärande, Örnen 2022

Lergökens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Kartläggning utifrån barnens intresse, behov och undervisningsmiljö

Barnen är just nu väldigt intresserade av bygg- och konstruktion både med våra magneter, duplo, klossar och även pärlande av olika slag. Vi utmanar barnen på olika sätt i konstruktionsleken

Barnen lär och skapar intresse genom vår väggdokumentation. Dokumentationen uppmuntrar även till diskussion emellan barnen vilket ger möjlighet till att lära tillsammans.

Vi arbetar just nu mycket med att vår lärmiljö uppmuntrar barns nyfikenhet.. Målet är att barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material som utmanar.  Vi pedagoger är närvarande i leken och lyhörda för barnens intresse som verksamheten utgår från.

 

Planerade insatser

  •   Resa till olika delar av världen, som barnen har anknytning till, för att lära om olika kulturer
  •   För att främja språkutveckling kommer vi att arbeta mycket med sagor, drama, rim och ramsor.
  •  Högläsning och sedan samtala om text
  •  Vi kommer att besöka vårt nya bibliotek i närområdet, där barnen får välja böcker som vi läser och sedan samtalar om   tillsammans med barnen.
  • Odla
  • Göra olika naturvetenskapliga experiment där vi utmanar barnens egna tankegångar. Som tex. odling, vattnets kretslopp, vulkanutbrott, flyta och sjunka
  • Närvarande pedagoger som är medforskande och undersöker tillsammans med barnen för att se, utmana och följa            barnens intresse och nyfikenhet. 
  • Vi arbetar med matematik i olika former i vardagen, dels genom att spela spel och vi använder oss av almanackan dagligen där vi pratar om siffror och datum. Barnen utmanas att göra olika mönster när dem till exempel pärlar.

 

Förväntade effekter

Vi hoppas att våra resor till olika länder kan bidra till att identiteten och självkänslan stärks

Genom olika språkstimulerande aktiviteter strävar vi efter att ta vara på barnens intressen och att upptäcka olika sätt att kommunicera. Då vi har våra undervisningstillfällen hoppas vi väcka ett intresse för tal och skriftspråk och att barnen vågar uttrycka sina tankar och idéer. 

Kombinera olika uttrycksformer för att stötta språkutvecklingen som till exempel bild, rörelse och sång.

Utvecklat förståelse och ett intresse som leder till att vi alla visar respekt och tar hand om natur, insekter, djur och vårt egna välmående. Vara med i processen när man sår och odlar. 

Att barnen utvecklar sitt språk

Barnen får möjlighet att träna på grundläggande matematiska begrepp som mängder, tal, ordning, former, mönster, lägesord, 

 

Metodval

Observationer

Barnintervjuer

Genom bilder på olika lekplatser och lekar kan barnen lättare få inflytande och vara med och välja vart vi ska gå och vilka lekar dem vill leka.

Experiment, ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap genom att utföra experiment

 

Forskning/Vetenskaplig grund, Beprövad erfarenhet

I Evensen Hansen och Alvestads (2017) studie framkommer det i resultatkapitlet att förskollärare upplever att barns språkutveckling oftast sker under vardagliga aktiviteter på förskolan och att förskollärares deltagande i deras lek är betydelsefull för barns utveckling. Vidare framkommer det att förskollärare anser att det är av stor vikt för barns språkutveckling att upprepa och sätta ord på föremål för att skapa ett större ordförråd samt att det verbala språket stärks. I likhet med Evensen Hansen och Alvestads studie förklarar Whorall och Cabell (2015) att upprepning av ord är en viktig del för barns utveckling av deras språkliga ordförråd. Ett bra tillfälle för förskollärare att utveckla barns språkliga ordförråd anses enligt Whorall och Cabell (2015) vara under samtal med barn som har ett ämne som intresserar barnet.

 

 I en studie framkommer det att förskollärare främjar barns 4 språkutveckling genom att uppmuntra barns intressen och spinna vidare på det genom användning av symboler, kommunikation och texter (Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). Ljunggren (2013) skriver i sin licentiatuppsats att barngrupperna på förskolorna blir allt mer mångkulturella. I licentiatuppsatsen lyfts vikten av att vara en aktiv och medveten pedagog som stöttar barns språkutveckling med hjälp av redskap som kroppsspråk, flerspråkig personal, teckenspråk, bildstöd och tolk (Ljunggren, 2013).

 

Pedagogiskt drama beskriver Lennart Wiechel (1983) som ett samlingsnamn för flera olika pedagogiska metoder och tekniker. Pedagogiskt drama betyder i korta drag att använda drama i pedagogiskt syfte. De personer som agerar i pedagogiskt drama använder både verbala och icke verbala uttrycksformer. Ordet agerande är kärnan i pedagogiskt drama. Det är när något sker i fiktiva situationer tillsammans med flera personer. Deltagarna intar en annan roll än den i verkligheten varefter den fiktiva situationen skapas mellan den yttre verkligheten samt med hjälp av människans fantasi, genom att flera personer arbetar, kommunicerar och skapar tillsammans (Sternudd-Groth, 2000). Wiechel (1983) menar att barn får öva på att formulera sig samtidigt som de lär sig nya ord, får nya infallsvinklar och nya formuleringar. Pedagogiskt drama är en form av lek i en kontext av kreativ sysselsättning där man använder sin fantasi, kropp, känslor samt sinnen (Korths-Aspgren & Sigrell, 1998).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback