Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Kemi och Miljö

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Varför rostar en cykel? Hur kan läsk fräta på tänderna? Vad menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"? Det kommer du att få svar på när du arbetar med detta arbetsområde.

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • läsa i grundboken och söka fakta på internet
 • arbeta och dokumentera i din NO-bok
 • se filmer
 • lyssna på genomgångar, svara och ställa egna frågor
 • arbeta praktiskt med undersökningar och dokumentera dessa.

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • kunna förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • kunna ge exempel på några grundämnen.
 • kunna ge exempel på kemiska föreningar
 • kunna ge exempel kemiska reaktioner.
 • kunna ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • kunna ge exempel på kemi i vardagen.
 • kunna genomföra och dokumentera en undersökning.
 • känna till de vanligast förekommande faropiktogrammen (varningssymboler)
 • känna till hur man gjorde förr i tiden för att maten skulle bevaras länge.
 • känna till varför man ofta har tillsatser i det vi köper i mataffären.

Viktiga begrepp:

 • atom
 • molekyl
 • grundämne
 • kemisk förening
 • kemisk reaktion

Så här kommer dina kunskaper och förmågor att bedömas:

Under arbetets gång observerar jag hur du deltar i diskussioner och genomför uppgifter och undersökningar enskilt och i par/grupp. Jag tittar på hur du dokumenterar ditt arbete med text och bild. 

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Kopia av Koll på NO - Kemi, åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter