Skolbanken Logo
Skolbanken

FÖPP Måsen Läsåret 21/22

Fotö förskola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vårt fokus på Babblarna syftar till att stödja polarna i att utöka ordförrådet och visa på vikten av kommunikation, även öka kunskap om det matematiska, som problemlösning, färg och sortering. Arbetet kring Kompisböckerna kommer fokuset bli att kunna ställa frågor och uttrycka tankar och känslor samt använda sin fantasi. Även där jobbar vi med det matematiska tänket. Där vi bland annat jobbar med tallinjen 1-10.

 

Barnen kommer jobba i små grupper under vårat arbete så att vi får möjlighet att se dem. Dessa två grupper kommer att heta ”polarna” och ”kompisarna”. 

Målområde

  • Barnen ska få ett utökat ordförråd och matematiska begrepp. 
  • Få en vidgad förståelse för vikten av god kommunikation och problemlösning.
  • Förstå att man kan förmedla sina tankar och känslor.
  • Få uppleva att man kan leka med ord samt inspirera till att prata inför liten grupp.

Syfte

Polarna: Hur pratar babblarna?

Kompisarna: Varför är vi bra kompisar? 

Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
  • fantasi och föreställningsförmåga
  • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Barnens intressen, initiativ och behov, mönster i gruppen

Polarna har visat ett intresse för babblarna. De vill bland annat gärna sjunga och dansa till babblarnas låtar, leker gärna med figurerna osv. Eftersom många av barnen i denna grupp är 2-3 år så tycker vi att det är viktigt att göra leken så meningsfullt som möjligt. Pedagogerna tar hänsyn till barnens intresse och spinner vidare på temat. 

 

I gruppen kompisarna jobbar vi på att lära sig vara en bra kompis. Därför har vi valt att jobba med dem tio kompisböckerna som kretsar kring två figurer. Igelkotten och kaninen, där vi får ta del av deras kompisrelation. Barnen visar ett intresse av att vilja lära sig om hur man är en bra kompis. Vi vill gärna stärka barnen i att kunna vara en bra kompis oavsett i vilken situation man är i, och kunna lära sig gränser i relationer. 

Hur ska vi undervisa? Vilket förhållningssätt behöver vi ha?

Dela in barnen i mindre grupper och olika konstellationer för att anpassa efter varje barns behov.

Böcker, media och skapande i flera former. 

Polarna: Vi skall vara in lyssnande och försöka ta vara på barnens idéer och intressen i vårt arbete kring språkutveckling och matematik. Arbeta tematiskt och använda olika former och uttryckssätt för att lära oss mer om grunderna. 

Kompisarna: Fokusera på ett språk- och matematiskt kunskapsutvecklande arbetssätt där vi ska utmana dem i mer abstrakta tankesätt. Stärka och skapa glädje kring hur man är en bra kompis för att få en förståelse för sig själv och vidga sin värld. Vara tydliga med att alla räknas, vi ska öva oss i att ta plats och ge plats.

 

Genomförande av undervisning

Förskolan ska arbeta med normer och värdegrund men det är inte alltid enkelt att veta hur. Det handlar om att synliggöra grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar. Som arbetsmaterial kommer vi att använda oss av "Kompisböckerna" och av Babblarna.

Syftet med Babblarna är att babbla, prata, sjunga, och leka tillsammans så mycket det bara går. Använda fantasin och låta vardagens händelser och rutiner ge utrymme för massor av kommunikation och språklek.

Syftet med kompisböckerna är att skapa en trygg miljö för barnen där de får ta del av igenkännande berättelser som alla kan arbeta med och som väcker tankar och reflektioner vilket många gånger leder till fina samtal. 

 

Uppföljning sker kontinuerligt på avdelningsplaneringen. Vi kommer dokumentera under processens gång bland annat genom lärloggar men också genom att filma barnens kunskap om babblarna, för att kunna se barnens förändrade kunskaper. 

Utvärdering sker efter detta och sedan planeras arbetet vidare. 

Analys av dessa läroplansmål sker i Stratsys. 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter