Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Samhällskunskap 9: Beslutsfattande och politiska idéer

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

I den här kursen kommer vi att arbeta med begreppet demokrati och dess framväxt i Sverige, ideologier, politiska partier samt hur Sverige styrs på olika nivåer. Parallellt med detta arbete undersöker vi samhällsfrågor ur olika perspektiv och övar förmågan att värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor.

Arbetsområdets innehåll:

Regering och Riksdag, deras funktioner och uppgifter. 

Sveriges grundlagar.

Demokrati - kännetecken, betydelse och demokratins framväxt i Sverige.

Det svenska valsystemet, de svenska partierna och hur den svenska parlamentarismen fungerar.

Direkt och indirekt demokrati, deras likheter och olikheter, samt vad som kännetecknar dem. 

Beslutsnivåer inom svensk offentlig makt; nationell, regional och kommunal nivå. Hur beslut påverkar individer, grupper och samhället i stort. Individers och gruppens möjligheter att påverka beslut och samhällsutvecklingen.

Regeringsbildningar, olika typer av regeringar, deras styrkor och svagheter. 

De politiska ideologierna och hur de påverkar dagens politik. 

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Studiematerial:

 • NE kapitel 2, 3 och 8
 • Begreppa
 • Binogi
 • NE-filmer
 • Utdrag ur temapaket(NE)
 • Material som tillhandahålls i classroom
 • Begreppslista med tillhörande quizlet
 • Tidningsartiklar och nyhetsförmedling(TV, radio)

Arbetssätt:

Genomgångar

Nyhetsrapportering med tillhörande diskussioner/reflektioner

Läsning av material

Filmklipp

Uppgifter vi arbetar med, enskilt eller i par

Grupparbete kring våra riksdagspartier

Bedömning: 

 • Du gör ett par förhör(Minns du?) där du visar dina kunskaper och förmågor
 • Du deltar i klassens diskussioner - reflekterar och argumenterar(t.ex. vid nyhetsrapportering)
 • Enskild skriftlig examination vecka 16
 • Du och din grupp gör en muntlig redovisning om ett politiskt parti vecka 20

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Matriser i planeringen
Hur styrs Sverige?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback