Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Stormaktstiden

Helgedalskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 27 mars 2022

Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Arbetsområdet handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

 

Så här arbetar vi:

  • Genomgångar, muntligt berättande, anteckningar
  • Klassrumsdiskussioner
  • Läsa texter ur PULS SO 5 och arbeta med arbetsuppgifter till dessa texter. 
  • Svara på frågor muntligt och på instuderingsfrågor.
  • Se filmer med innehåll om den svenska Stormaktstiden.

Bedömning

Du visar kunskap genom:

  •  att delta muntligt i klassrumsdiskussioner
  •  att jämföra, motivera och resonera i diskussioner och skrivuppgifter
  •  svara på frågor på det skriftliga prov som delas ut sist i arbetet. 

Det här ska du kunna:

- Anledningen till att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

- Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

- Berätta om viktiga ledare under Stormaktstiden - vad de beslöt och genomförde.

- Resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna.

- Berätta om viktiga händelser och förändringar under stormaktstiden t.ex
  kyrkoböcker och annan dokumentation, häxprocesserna, utskrivningen,
  30-åriga kriget, Skåne, Blekinge och Halland blir svenskt

- Kunna jämföra stormaktstidens Sverige med Sverige idag 

- Förklara viktiga begrepp kopplade till arbetsområdet. 

- Förklara ord och begrepp relaterade till området

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter