Skolbanken Logo
Skolbanken

Ängsviolen natur och teknik vt 22

Västerlanda förskola, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Natur och teknik

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Vi är 30 barn och 5 pedagoger fördelat på 500% tjänst. Vi är uppdelade i två grupper. 3 pedagoger har gruppen med 4-5 åringar, 2 pedagoger har gruppen med 6 åringar.

·       Vad visar barnen intresse för?

De visar stort intresse för djur. Ute hittar de kryp som de fångar och vill visa upp. 

Barnen tycker mycket om att gå utanför gården. De frågar ofta efter att gå till skogen, gå på promenad, gå till bäcken eller bara gå ut på ängen utanför staketet.

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?

Vi ser mycket hur barnen testar sig själv och sina förmågor. Hur långt kan jag hoppa? Vad händer om jag gör så här?  

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

Att få utforska och få nya utmaningar.

·       Lärmiljöer?

Vi planerar att utveckla våra odlingar, både lådorna på gården och på ängen utanför staketet.

·       Arbetslagets olika kompetenser?

Två förskollärare, tre barnskötare. Stort intresse för utepedagogik och skapande.

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

Vi fotograferar och filmar som vi sen visar för barnen vid projektorn och lägger upp på unikum.

Vi skapar dokumentationsväggar i hallen och/eller inne på avdelningen.

 

·    

 

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Artikel 6

 • Hur synliggörs det i utbildningen?

vi Vi vill under blocket ge barnen möjlighet fortsätta känna att undervisningen på förskolan är meningsfull och utvecklande.

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

Stimulerande undervisning

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen?

Vi fokuserar på lite större processer i undervisning och tar med barnen utanför gården.

Vi ger barnen möjlighet att testa och utforska nya saker både i planerad och spontan undervisning.

 • LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

Vi vill ge barnen möjlighet att  utveckla kunskaper om olika djur och förståelse för vad olika djur behöver och hur vi kan hjälpa dem/ta hand om dem.

 

Under processens gång tillför pedagogerna relevanta ”Nya ord och begrepp ”

 •        Vad ska vi undervisa om?

Natur : Vi undervisar om insekter och deras olika livsstadier. Tillexempel följer vi fjärilen från ägg till larv till puppa och sedan färdig fjäril genom att skapa de olika stadierna. Vi titta på filmer om utvecklingen från ägg till fjäril. På väggen vid handfaten sätter vi upp dokumentation utifrån vår undervisning så att barnen kan återberätta vad de gjort och vad de kan. Längre fram i vår vill vi anlägga en äng någonstans på gården och så ängsblommor som hjälper våra pollinerare.

Teknik: Vi planerar att bygga insektshotell.

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

Skapande utifrån fjärilens olika livsstadier, larver-puppor-färdig fjäril

-Spontan undervisning?

Vi fångar upp och ställer frågor till barnen när de har hittat insekter på gården.

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

Ge dom inspirerande material, anpassad lärmiljöer och genom att vara en härvarande pedagog och lyssnar in deras tankar, funderingar och önskemål.  Barnen får möjligheter till att pröva och utforska sina tankar och idéer. När vi utgår ifrån barnens erfarenheter, tankar och idéer skapas en mångfald i lärandet. I mindre grupper ger vi barnen större möjlighet till det lärande som sker när de interagerar med varandra. Vi har förhållningssättet att lärandet sker på många olika sätt och att vi därför lär oss mest av varandra och tillsammans.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter