Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pingvinen - Hållbar utveckling; Fördjupning

213021 Förskolan Sylvester, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få möjlighet att utforska, konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. Det ska ges tid, rum och ro till eget skapande samt möjlighet att reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Mål och syfte

       Stödja barns lärande i språk- naturvetenskap och teknik

Synliggöra det demokratiska uppdraget. Respekt för olikheter och allas lika värde.

 

Frågeställningar

       Hur närmar sig barn naturvetenskap/teknik?

       Hur kommer barns utforskande av naturvetenskap /teknik till uttryck?

      Hur kan vi se att barn har lärt sig demokrati?

 

Undersökning (Fas 1)

Vatten är källan till livet enligt evolutionsteorin dvs förutsättning för liv på vår planet.

Hur ska ni väcka barnens lust och intresse för naturvetenskap och teknik ? Med vilket material?

 • Tillverka egna regnmätare som vi läser av dagligen och vi för statistik över regnmängderna som vi mäter upp. 
 • Erbjuda barnen olika vattenstationer, främst ute. Ösa, hälla, fylla, flytta, transportera vatten. 
 • Inne erbjuder vi en station där barnen får utforska vad som flyter och vad som sjunker.
 • Målar med akvarellfärg/akvarellpennor och utforskar vattnets betydelse vid målandet.
 • i mindre grupp kartlägga tankar och kunskaper om vatten

Hur ska det synas i miljön att ni arbetar med naturvetenskap och teknik? Vad kan det bli en intressant ingång för just vår barngrupp?

 • vi ser till att dokumentera undersökningsfasen och snabbt får upp bilder på det vi gjort för att kunna skapa mötesplatser kring det vi utforskar.

Hur skapar ni en demokratisk grund på er avdelning? En demokratisk grund som vilar på allas lika värde

 • När vi skapar arbetsgrupperna är måna om att få till en bra kombination av barn
 • att vi är noga med att alla får komma till tals och att alla i gruppen är aktiva lyssnare.
 • arbeta för att ta tillvara på allas idéer och förslag.
 • Arbeta med Stegvis-material samt Djuren på Djuris. 
 • Aktivitetstavla där barnen får välja rum/aktivitet

Uppföljning - Lärloggar (Koppla lärloggarna till projektplanen )

Projektformulering: 

Vatten är källan till livet enligt evolutionsteorin och har stor betydelse för oss som människor.

Förskolan ska lägga stor vikt vid temat hållbar utveckling. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Inför uppstartandet av detta tematiska arbete utgick vi från barnens intressen och diskussioner.

Från barnens badminnen kunde vi se att vatten var ett populärt ämne och att barnen uppmärksammade olika saker så som att vattnet var varmt eller kalt, stenig botten eller sand, olika fiskar och krabbor, sjögräs, plaskdammar där man inte behövde ha armpuffar. För oss i arbetslaget har det varit viktigt att arbeta ämnesövergripande med ett tema som går att koppla till globala såväl som lokala samtidsfrågor. Enligt Lpfö 18 ” en positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

I tema vatten står respekten för alla levande organismer i fokus. Arbetet syftar till att öka förståelsen för människans livsviktiga relation till vatten. Vidare syftar arbetet till att introducera vattnets olika former (fast, flytande, gas) och övergången mellan dessa faser för att underlätta för barnen att uppnå kommande lärandemål i biologi, fysik och kemi. Målet med arbetet är att alla barn testar ett utforskande och prövande arbetssätt efter egen förmåga och att barnen, i enlighet med Lpfö 18, ” förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”, ”förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik”

Arbetssätt (ämnesöverskridande)

Utifrån kartläggningen som gjorts i de mindre grupperna har vi sammanställt områden som vi kommer att arbeta med:

"Rök ur munnen" går den att fånga? Vad är det för något? 

Vilka former kan vatten ha? Göra experiment och skapa egna dokumentationer om vad som hänt.

Regn och regnmoln och torka - vart tar regnet vägen?

regndagbok och temperaturdagbok - "väderstation"

Vem bestämmer vädret? 

Vad är ett reningsverk?

Vattnets kretslopp - skapa egna slutna kretslopp

Vad har vi vatten till? Vilken nytta är vattnet för oss? Hur använde vi vattnet för i tiden?

Ytspänning 

Or-koder, greenscreen, faktaböcker, filmklipp, experminet,

 

Ordlista/Språkmål 

Fast, flytande och gasform

kretslopp

molekyl

regnmängd

temperatur

dunsta

statistik

Uppföljning - Lärloggar (Koppla lärloggarna till projektplanen )

Fas 3 projekt fördjupning

Vi vill fortsätta fördjupa oss kring vattnets olika former, fast, flytande och gas.

Låta barnen utforska hur vattnet förändras i olika temperaturer, samt dra slutsatser och få förståelse för sambandet mellan temperatur och vattnets tillstånd. Låta barnen bekanta sig med en termometer samt minus och plusgrader.

Erbjuda barnen faktaböcker kring det barnen utforskat och kring de intressefrågor som kommit / kommer upp under projektets gång.

Som en hjälp att föra projektet vidare samt utmana barnen kring olika frågor och stämma av vad barnen lärt sig, kommer ”Dykar Doris” komma med olika frågor och uppdrag.

Vi kommer fortsätta kring vattnets effekt kopplat till skapandeaktiviteter.

Vattnets kretslopp

Vattnets olika användningsområden. Vår planet, vad består den av? Vatten förutsättning för liv.

Vad gör vi med vårt vatten? Hur blir vattnet rent igen? Vad är ett reningverk?

Att göra barnen  medvetna om att det inte går att ta rent vatten för givet; Låta barnen på olika sätt få erfara hur det är att inte ha tillgång till rent vatten till mat dryck tvätt disk toalett, städ, bevattning.

 

Arbeta med or-koder som leder oss till vattenmannen och speed och koppla innehållet till vårt arbete.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback