Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Skogsgruppen v. 11-16, våren -22, Skogsgården/Jägargården

Jägargårdens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Skogsgruppen en grupp där alla 5-6 åringar som går i förskola i enheten Skogsmon, träffas, umgås och lär sig en massa bra saker inför att barnen börjar i förskoleklass. Under våren har Skogsgården och Jägargården den här gruppen tillsammans.

Skogsgruppen

Vad: 

Skogsgruppen är en grupp där alla 5-6 åringar som går i förskola i enheten Skogsmon, träffas, umgås och lär sig en massa bra saker inför att barnen börjar i förskoleklass.

 Vilka är med: 

Alla 5 - 6 åringar på Skogsgården och Jägargården förskolor (Gimle pausar)

           
Syfte

Att de blivande skolbarnen ska få ett större socialt nätverk tills det att de börjar skolan. Att barnen ska få lära känna varandra, vi skolar ihop barnen till en grupp.

Att alla barnen tillsammans med jämnåriga ska få lära sig lite mer om att vara en bra kompis, vara rädd om naturen, använda karta, följa spår, rimma och ramsa, bokstäver, lägesord, motsatsord, begrepp, mm. Vi hjälper även barnen att bygga sin och andras självkänsla genom att de får hjälpa till att göra eld och utmana de så de våga gå upp på stenen och säga sitt namn och höra de andra ”repetera det” mm.

Vilket lärande vill vi ge barnen:

Att på ett roligt sätt befästa kunskaper i språk, matematik, kompisskap och friluftsliv. 

Genomförande:

Vi samlas med förskolornas 5-6åringar med pedagoger, varje onsdag, vid vänt-stenen utan för Jägargården. Sedan går vi gemensamt till Blåporten och Konststigen, där vi har vår lägerplats, vi börjar med samling runt stora stenen. Några barn och en pedagog gör upp eld, medan övriga har fri lek med närvarande pedagoger. Över elden lagar sedan en pedagog mat. Medan maten lagas lyssnar vi på saga som leder till ett uppdrag. Efter uppdraget äter vi mat ute och sedan lite mer lek innan vi avslutar med en samling, efter samlingen  går vi gemensamt tillbaka till vänt-stenen och förskolorna. Under vintern varierar vi våra utflyktställen i vårt närområde. Vi har även valt att inte äta utomhus under vintern, däremot har vi alltid med sagorussin till vår saga, som lite energipåfyllning.

 

                     

Aktiviteter:

       

Fr o m nu har vi Skogsgruppen tillsammans, Jägargården & Skogsgården

v.11 onsdag  16/3  - Blå porten

”Pinnen”                                                                                                 MK

Uppdrag: Baklängeskurragömma och "lyssna på skogen"              ML

Saga: Rörelsesaga                                                                                JÖ

                                                             

v.12 onsdag  23/3  - Blå porten

”Pinnen”                                                                                                 SG

Uppdrag: Baklängeskurragömma och "lyssna på skogen"               CS

Saga: Rörelsesaga                                                                                 JÖ

 

v.13 onsdag 30/3  - Blå porten

”Pinnen”                                                                 SG

 Sagan: "Spårsagan"                                            CS

Uppdrag: Spåra djur                                             ML + JÖ

 

v.14 onsdag 6/4 - Lyckan

”Pinnen”                                                                 SG

 Sagan "Spårasagan"                                            ML

Uppdrag: Strapatsstig                                           MK         

 

v.15 onsdag 13/4  - Lyckan

”Pinnen”                                                                  JÖ

Sagan ” Påsksaga”                                                 SG

Uppdrag, Måla "äggkulor"                                     CS

 

v.16 onsdag 20/4    Påsklov 

v.17-21 Fortsätter vi med gemensam Skogsgrupp. Tanken är att vi även kommer att äta lunch utomhus vid konststigen/Blå porten. Planering för dessa veckor görs vecka 16. Vi kontaktar även lärarna inför besöket. 

Hur dokumenterar vi aktiviteterna:

Vi dokumenterar det vi gör i unikums lärlogg detta för att synliggöra det pågående arbetet i skogsgruppen. Fota för att ha som reflektionsmaterial samt för att lägga i lärloggarna. Varje förskola ansvarar för dokumentationen av sina barn.

 Utvärdering/reflektion: 

Kommer att ske löpande under perioden samt under juluppehållet och efter vårterminen då vi utvärdera och reflekterar hela läsåret. 

 Hur går vi vidare:

Vi utgår ifrån utvärderingar och reflektioner för att försöka förbättra och bygga vidare på vår Skogsgrupps verksamhet. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter