Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik 4B - kap 1

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Favoritmatematikbok 4B

Mål och syfte:

Du kommer att arbeta med kapitel 1, 2, 3, 4 och 5.

Du kommer bland annat att arbeta med:  

Kap 1 - Tal i bråkform, addition och subtraktion

 • Repetition av bråk
 • Addition och subtraktion av bråk
 • Ta ut delar av tal

Kap 2 - Tal i decimalform, additon och subtraktion

 • Addition och subtraktion avdecimaltal
 • Addition och subtraktion med uppställnig
 • Tiondelar och hundradelar

Kap 3 - Enheter, längd, vikt och volym

 • Längdenheter
 • Viktenheter
 • Volymenheter

Kap 4 - Stora tal, multiplikation och division

 • Tiotusental och hundratusental
 • Avrunda tal
 • Multiplikation och division med uppställning

Kap 5 - Geometri, koordinatsystem och symmetri

 • Geometriska objekt
 • Koordinater och koordinatsystem
 • Symmetri
 • Programmering

      

Arbetssätt:

Du kommer arbeta med :

 • Favoritmatematik 4B
 • Favoritmatematik Tankenötter
 • Arbetshäften
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Laborativt material

 

Bedömning: 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta i gemensamma genomgångar och diskussioner
 • använda matematiska begrepp
 • använda olika strategier vid problemlösning 
 • skriftliga diagnos/test under och efter arbetsområdet.

 

Förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                    

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

 

Metodförmåga                                                                                              

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

 

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer                 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik 4B kap 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback