Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEGPEA0

Pedagogiskt arbete BF-20

Dahlander Kunskapscentrum, Säter · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Pedagogiskt arbete är en kurs med 5 veckors APL och utgår från det centrala innehållet och kunskapskraven i kursen. Vi använder Tove Phillips bok med samma namn.

 

 

 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället. (Lärande och utveckling)
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
 • Lekens betydelse för barns lärande och växande. (Barns lärande och växande och Lärande och utveckling)
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor. (Kommunikation)
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter. (Specialpedagogik 2)
 • Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna. (Människors miljöer)
 • FN:s konvention om barnets rättigheter. (Människors miljöer)
 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik. (Hälsopedagogik)
 • Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid barnolycksfall. (Grundläggande vård och omsorg)
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
 • Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.
 • Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
 • Yrkesroll och ledarskap.
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar.
 • Metodik för utvecklingssamtal.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pedagogiskt arbete APL 2
Uppgifter
Pedagogiskt arbete Kapitel 7-8 Planera och genomföra och Uppföljning och dokumentation.
Pedagogiskt Arbete Läroplanen Lpfö-18
Pedagogiskt Arbete kapitel 9
Pedagogiskt Arbete praktik och teori uppgift 4
Pedagogiskt arbete kapitel 3
Pedagogiskt arbete Kapitel 2
Pedagogiskt arbete Kapitel 1