Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik, åk 1, Favorit matematik 1B

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Vi kommer att arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer främst genom att arbeta i matematikboken Favorit matematik 1B. Vi kommer även att resonera och använda konkret material; enskilt, i par och i helklass.

Konkretiserade mål i undervisningen:

Vi kommer att lära oss:

 • naturliga tal 0-100
 • att markera tal på tallinjen 
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer
 • olika räknestrategier
 • mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet: ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • matematiska likheter
 • geometriska figurer 
 • vinklar
 • längd, centimeter
 • klockan, analog: hel och halv timme
 • talmönster
 • stapeldiagram
 • sannolikhet med tärning
 • enkla räkneberättelser
 • matematiska begrepp

Så här kommer undervisningen se ut:

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • resonera kring begrepp
 • lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp
 • öva analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • öva begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

Så här kommer bedömningen att se ut:

Du ska visa att du kan:

 • använda naturliga tal 0-100
 • markera tal på tallinjen 
 • begreppen fler, färre och lika många
 • räkna addition och subtraktion
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljer 
 • använda olika räknestrategier
 • mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • matematiska likheter
 • geometriska figurer
 • använda vinklar
 • mäta längd i centimeter
 • klockan, analog: hel och halv timme.
 • talmönster
 • stapeldiagram
 • sannolikhet med tärning
 • enkla räkneberättelser
 • matematiska begrepp

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter