Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Koll på NO åk 6 "Ämnen runt omkring oss" kap 4

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Var finns kol i naturen? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Dessa och flera andra frågor kommer vi att läsa om under några veckor.

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är.

 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • veta att även har olika egenskaper.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några olika ämnen.

Genomförande

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Lärarledd information och samtal.
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt, i par och i grupp.
 • Se undervisningsfilm
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp.
 • Svara på faktafrågor, resonerande frågor samt beskriva begrepp.

Bedömning

 • Arbete under lektioner.
 • Diskussioner och samtal.
 • Arbetet med frågor och begrepp.
 • Diagnos.

Tid

Arbetet pågår v. 11-16


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter