Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE

Bild

Duveholms gymnasiesärskola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att välja och använda olika konstnärliga tekniker, verktyg och material. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om estetiska uttrycksformer genom historien samt om det nutida samhällets kulturutbud. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att undersöka, reagera inför och tolka olika former av estetiska uttryck. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att arbeta med olika former av egen skapande verksamhet, för att därigenom kunna söka olika vägar för att kommunicera genom skapande. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får möta samhällets kulturutbud, för att de på så sätt ska ges möjlighet att utveckla intresse för detta.

Estetisk verksamhet genomsyrar vår verksamhet och skapande sker ämnesövergripande dagligen. En dag i veckan kommer eleven tillsammans med bildlärare att arbeta med olika material, tekniker och verktyg. Lektionsplaneringen utgår från elevens erfarenheter och intressen. 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.

2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.

3) Förmåga att undersöka olika kulturella och estetiska uttryck.

Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.

Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.

Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.

Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.

Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och käns lor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter