Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Teknik, Svenska, Bild, Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Arbetsområdet: bästa världen åk 5 Tanneforsskolan vt 2022

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Hej och välkommen med på en hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen!

Syfte:

Ingenting försvinner och allting kommer någonstans ifrån. Var rädd om resurserna!

I Bästa världen ska vi lära oss om avfall i tre delar.

Del 1: Ingenting försvinner! – så funkar det i Linköping.

  • Lokalt om avfall och sophantering i Linköping
  • Avfallstrappan

Del 2: Inspirationsdag på Kolmården

  • Besök på Kolmården
  • Globalt om djur, avfall och föroreningar
  • Hur vårt beteende påverkar naturen

Del 3: Vad kan vi göra?

  • Vad vi kan göra i vardagen?
  • Förebygga, återbruk och återvinning
  • Miljöproblem
  • Redovisning

Bästa världen - Avfall

 

Lärandemål

 

Få kunskap om avfallstrappan, gröna påsen, återvinning och återbruk samt hur vi påverkar miljön globalt och vad vi kan göra.

Läsa oss begrepp t.ex återvinning och återbruk.

Få kunskap om sophantering förr.

Lära sig att skriva argumenterande text och uttrycka åsikter.

Lära oss hur man kan påverka genom reklam.

 

Undervisning och arbetssätt

 

Vi kommer att läsa om avfallstrappan.

Vi kommer göra ett grupparbete och skriva/illustrera en plansch om olika former av återvinning

Vi kommer att skriva en återberättande text om besöket.

Vi kommer att skriva en argumenterande text.

Vi kommer att tillverka saker genom återbruk.

Som avslutning kommer vi att sätta ihop en utställning av något slag.

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter