Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningsplan Solstrålen Vt 2022

233121 Förskolan Regnbågen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi arbetar med språk och att väcka dom yngre barnens intresse för böcker.

UNDERVISNINGSPLAN-SOLSTRÅLEN (1-3 år)

Barnens språkutveckling i samspel med högläsning och rörelse (vt_22)

 

Dom tre första åren läggs mycket av grunden till att utveckla sitt språk och många av våra 2-3 åringar har redan kommit en bit på väg, då all forskning visar att högläsning har flera goda effekter på barns språkutveckling och kan även utveckla barnens fantasi, föreställningsförmåga, ordförråd och talspråk.

Våra barns intresse för rörelse är stort och dom är i den åldern då dom börjar att utmana sina motoriska förmågor.

 

 

Innehåll

Våra stunder med högläsning ska vara inspirerande och fånga barnens intresse till sin språkutveckling med ett större ordförråd och en glädje att vilja prata med sin omgivning.

Barnen ska vara delaktiga i vad som läses och vi pedagoger ska vara uppmärksamma på vad barnens bokintresse ligger och anpassa bokutbudet efter det, men även berika med nyheter genom boklån på biblioteket, vi har även tillgång digitalt via appen Pollyglutt som har ett rikt utbud av kvalitetsböcker på många olika språk och är uppdelat efter ålder då det är av vikt att väcka intresse för böcker i denna ålder är att lägga det på barnens nivå.

Barn i denna ålder gillar upprepningar och vill gärna att man läser samma böcker under en längre period.

 

Rörelse  vi vill att barnen utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga och det ska dom få göra genom att röra sig på olika sätt i Förskolan. Vi har en planerad rörelseaktivitet inne på avdelningen varje vecka och gör spontana besök till en park eller besök till skogspartierna i vårt närområde vi har tillgång till en stor och utmanande gård där barnen får hoppa, springa, klättra uppleva höga o låga markytor och få bekanta sig med bollar i olika storlekar och användningsområde.

 

Vad:(innehåll)

Vad-ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

Barnen ska få lära sig att man öppnar upp för kontakter med andra genom att mötas via språket, det ska vara roligt och lustfyllt och för att nå dit så pratar vi mycket och ger barnen mycket talutrymme. Vi erbjuder smågrupper vid många av våra aktiviteter bla planerad högläsning, rörelsegrupper, skogen och skapande (måla, rita, klippa, klistra och upptäcka olika skapandematerial som tex lera o fingerfärg. Vi har minisamlingar innan maten som är anpassade för barn i denna åldersgrupp som bestå av en igenkännande namnsång och veckodagssång, barnen få se sitt namn i skrift då intresse för skriftspråk ska uppmuntras i tidiga år barnen är delaktiga i medbestämmande i samlingen genom att välja sångkort, lek eller rörelsesång.

 

VARFÖR:(Syfte)

Varför-Vad är syftet? Vad säger läroplanen?

”Barnen ska få ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften”

 

”Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning”

 

Studier på ordförråd visar att ungdomar i 17 års åldern som har läsandet med sig i livet via sina föräldrar som har läst mycket under uppväxttiden och där barnen har kommit i kontakt med litteratur i ett tidigt skede kan ha ett ordförråd på ca 50000 ord att jämföra med 17 åringar som inte ha läst eller hört texter med ett ordförråd på ca 15000-17000 ord.

En treåring har ca 1000-1500 ord.

 

HUR? (Metod)

Hur-Hur ska vi organisera?

I Förskolan kan den tidiga läsningen och nyfikenheten på böcker födas som får ett barn att vilja göra det arbete det faktiskt är att bli läsare (Edwards 2019)

Agneta Edwards är litteraturpedagog och författare som vi använder som stöd i vår undervisning.

Litteratur: Bilderbokens mångfald och möjligheter och Boksamtal med bilderböcker.

 

I Förskolan ska alla barn uppmuntras till rörelseglädje i en social gemenskap.

                   ” Att vara regelbundet aktiv ett par gånger i veckan

                      Leder till bestående effekter, som förbättrad

                      Matematisk förmåga, ökad kreativitet och bättre

                      exekutiv kontroll att planera och sätta igång

                      aktiviteter, hålla fokus och bortse från impulser”

Ett citat från Anders Hansen ( läkare, psykiatriker och författare)

 

Högläsning: Sker i smågrupper spontant när så barnen önskar eller vid en mer planerande och undervisande stund av en pedagog. Vi har två läsställningar en i lilla rummet och en i det stora med tillgång till en soffa och något mer böcker. Vid användandet av appen Pollyglutt sitter max två barn och lyssnar på berättaren barnen sitter då alltid vid bordet.

Vid själva bokläsandet så följer vi alltid upp om det är något ord som är svårt eller ordförståelsen är med.

 

Rörelseaktiviteter: Sker både i helgrupp och smågrupper och har en planerad dag i veckan sen tillkommer alla spontana rörelseaktiviteter under veckan som kan vara skogen, parken. Vi undervisa om barnens grundrörelser som är: åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, rulla/rotera, balansera, stödja, kasta och fånga och då brukar vi vara i samlingsrummet.

 

 VEM?

Vem-Vilka är det som ska delta?

Förskolläraren ansvarar för att högläsning och rörelseaktiviteterna sker och att det dokumenteras, men alla pedagoger ansvarar för dess kvalitet med kunskap, tips o ideer. Arbetslaget använder reflektionstiden till dokumentation och hur lärprocesserna ska utvecklas, Förskolläraren har även planeringstid.

 

Vad som övrigt ingår i en undervisningsplan är:

Läroplanen som styrs av skollagen, läroplanen är det som styr barnens undervisning.

Barnkonventionen som vi alltid har med oss i all verksamhet

Hållbar utveckling och miljön- tex: en viss procent av maten är miljöklassificerad, vi källsortera vi gör smarta miljöval av alla våra inköp.

 

Hur Förskolan förmedlar till Vårdnadshavare/Familjer vad som händer o sker:

Skolplattformen- Startsidan och lärloggarna

Dokumentationer både i lärloggarna och fotodokumentationer på väggar och mejl.

Vårdnadshavarmöte

Utvecklingssamtal

Den dagliga kontakten vid lämning o hämtning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter