Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bamsetema VT-22

Klosterängens förskola, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Bamse, hans familj och vänner kommer att följa med oss på avdelningen även den här terminen som en utveckling av vårt arbete.

Syfte:

I läoplanen Lpfö18 står det att det är förskolans uppdrag att:

"Stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet till att arbeta både självständigt och tillsammans med andra." (s.10)

Vi vill att vårt tema ska bygga på barnens intressen och vi upplever att diskussioner ofta skapats runt vår kompisbamse och de ”regler” för hur vi är mot varandra som vi tillsammans utformat. Är man stark måste man vara snäll.....

 

Avdelningens mål:

Att skapa en röd tråd och meningsfullhet för barnens lärande, både i leken och i aktiviteter.

 

Aktivitet/metod:

 • Fortsätta arbetet med vår kompisbamse som hjälper oss med hur vi är mot varandra
 • Belysa och samtala om olika områden som kamratskap, allas lika värde, mångfald, genus mm
 • Hämta information och material från bamse.se
 • Titta på filmer om Bamse (SVT öppet arkiv)
 • Högläsning av böcker samt Polyglutt
 • Rörelse där vi använder vår projektor och visar rörelsesånger/danser
 • Skapande (t ex färgläggningsbilder, bamseluvor, honungsburkar)
 • Observera barnens lek och utmana dem i leken (väva in undervisningssituationer i barnens lek)
 • Spela olika bamsespel och pussel för att utveckla förmågan till logiskt tänkande, turtagning och samarbete              

 

När? Var? Hur? Varför ?

 Aktiviteterna sker i:

 • gruppverksamheten
 • samling
 • leken
 • på utflykten
 • genom spontana samtal och aktiviteter under dagen.

Aktiviteterna kommer ske i både storgrupp och i mindre grupper.

 

 Analys, utvärdering och 

 • Varför blev det som det blev?
 • Vad lärde jag mig?
 • Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
 • Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
 • Var det svårt för någon att lära sig/delta/ta till sig? Varför?
 • Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.          

Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter